ПРОТОКОЛ

                                                                   

гр. ЛЕВСКИ,  28.11._ 2018 г.

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _двадесет и осми ноември_ 2018 г. в състав:

 

Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

     Съдебни заседатели:

                                                       

при участието на секретаря _Илияна П._ и прокурора _Чавдар Мънев сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­ 402  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Николаева._

На именното повикване в _11.00_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМАТА К.П.Н. –  лично и с адвокат А.А., назначен за служебен защитник на досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛЯТ И.И. – уведомен по телефона – не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ С.М. – уведомен по телефона – не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.С. – уведомен по телефона – не се явява.

        

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ А. – Запознат съм с материалите по делото. Съгласен съм да поема защитата. Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМАТА – Да се гледа делото. Съгласна съм адвокат А. да ме защитава в дн.с.з.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з.

         Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът счита, че следва да бъде назначен като служебен защитник на подсъдимата К.П.Н. адвокат А.А. от Плевенска АК, назначен като служебен защитник на досъдебното производство.

На основание изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на подсъдимата К.П.Н., ЕГН ********** адвокат А.А. от Плевенска адвокатска колегия.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА:

К.П.Н. – родена на *** ***, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, със завършен девети клас, безработна – по майчинство, неомъжена, неосъждана, ЕГН:**********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Не правя отводи на съда и съдебния секретар. Считам, че можем да постигнем споразумение с подсъдимата и нейния защитник, моля да ни бъде дадена възможност да договорим параметри на споразумението.  

АДВОКАТ А. – Не правя отводи и за нови доказателства нямаме. Моля да ни бъде дадена възможност да сключим споразумение с прокуратурата за определяне на наказание на подзащитната ми.

ПОДСЪДИМАТА – Каквото каза адвокатът ми.

         Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да договорят споразумение.

         ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане на заключителната част на обвинителния акт от прокурора.

 

ПРОКУРОРЪТ – Предлагам споразумение за решаване на н.о.х.д. №402/2018 г. по описа на РС-Левски, бързо производство №ЗМ-240/2018г. по описа на РУ-Левски и пр.пр.№1055/2018 г. по описа на РП-Левски, между РП-Левски, подсъдимата К.П.Н., ЕГН ********** и защитника й адв.А.А. от ПлАК в следния смисъл:

 

Подсъдимата К.П.Н., ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на неустановена дата в периода от 11.12.2015г. до 12.11.2018г., в село А., обл.П., ул.”***” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на ВиК ЕООД – след спирателен кран, механично и демонтирана тапата и пломбата и към входящата тръба и подвързана мека връзка, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимата К.П.Н.. Извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на подсъдимия К.П.Н., ЕГН ********** да се наложи наказание на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице –ТРИ пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

         На основание чл.55, ал.3 от НК  да не се НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

        

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

         ОТВАРЯ се пликът с вещественото доказателство и се ПРЕДЯВЯВА на подсъдимата.

 

ПОДСЪДИМАТА – Да, това е маркучът, който използвах за присъединяване.

 

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК да се ОТНЕМАТ в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. пластмасова скоба за холендер, 1 бр. скъсана оранжева пломба на ВиК с № 012575, 1 бр. черен гумиран маркуч с диаметър ¾ и дължина 158 см., които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

 

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 46,92 лв. да се възложат на подсъдимата К.П.Н..

 

АДВОКАТ А. – Действително е постигнато споразумение в изложения по-горе смисъл.

ПОДСЪДИМАТА – Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Съгласна съм с така предложеното споразумение. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:             ПОДСЪДИМА:

         (Ч.Мънев)                  (адв.А.А.)   (К.Н.)

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала.

 

АДВОКАТ А. – Моля да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала. Моля, да ми бъде предоставено копие от протоколите по имейл.

 

ПОДСЪДИМАТА – Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласна съм с тях. Доброволно подписвам споразумението.

 

         Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №402/2018 г. по описа на РС-Левски, бързо производство №ЗМ-240/2018г. по описа на РУ-Левски и пр.пр.№1055/2018 г. по описа на РП-Левски, между РП-Левски, подсъдимата К.П.Н., ЕГН ********** и защитника й адв.А.А. от ПлАК в следния смисъл:

 

Подсъдимата К.П.Н., ЕГН **********, се признава за виновна в това, че на неустановена дата в периода от 11.12.2015г. до 12.11.2018г., в село А., обл.П., ул.”***” №*, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на ВиК ЕООД – след спирателен кран, механично е демонтирана тапата и пломбата и към входящата тръба е подвързана мека връзка, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимата К.П.Н.. Извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на подсъдимия К.П.Н., ЕГН ********** да се наложи наказание на основание чл.234в, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ТРИ пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

         На основание чл.55, ал.3 от НК  да не се НАЛАГА на подсъдимата К.П.Н., със снета по делото самоличност по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

        

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

         ОТВАРЯ се пликът с вещественото доказателство и се ПРЕДЯВЯВА на подсъдимата.

 

ПОДСЪДИМАТА – Да, това е маркучът, който използвах.

 

На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК се ОТНЕМАТ в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. пластмасова скоба за холендер, 1 бр. скъсана оранжева пломба на ВиК с № 012575, 1 бр. черен гумиран маркуч с диаметър ¾ и дължина 158 см., които след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖАТ, като вещи без стойност.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 46,92 лв. се възлагат на подсъдимата К.П.Н..

 

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:             ПОДСЪДИМА:

         (Ч.Мънев)                  (адв.А. А.)  (К.Н.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.384 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №402/2018 г. по описа на РС-Левски, бързо производство №ЗМ-240/2018г. по описа на РУ-Левски и пр.пр.№1055/2018 г. по описа на РП-Левски, между РП-Левски, подсъдимата К.П.Н., ЕГН ********** и защитника й адв.А.А. от ПлАК, споразумение.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. №402/2018 г. по описа на РС - Левски, бързо производство №ЗМ240/2018г. по описа на РУ-Левски и пр.пр. №1055/2018 г. по описа на РП-Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Протоколът е написан в с.з. и приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: