ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   10.12._ 2018 г.

 

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _десети декември_ 2018 г. в състав:

 

  Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Чавдар Мънев_ сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­_411  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова

На именното повикване в   11.00_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се  районен прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМИЯТ В.А.К. – лично.

ЯВЯВА СЕ адвокат М.С. от Плевенска АК, назначен като служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство. 

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се гледа делото. Съгласен съм адвокат С. да ме защитава.

АДВОКАТ С. – Запознат съм с материалите по делото и съм съгласен да поема защитата. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з. Следва да бъде назначен като служебен защитник на подсъдимия в настоящото съдебно производство адвокат М.С. от Плевенска АК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК служебен защитник на подсъдимия В.А.К., ЕГН **********, адвокат М.С. от Плевенска адвокатска колегия.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з.

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

В.А.К. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи на съдебния състав и секретаря. Нямаме искания. Представили сме споразумение. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици.

АДВОКАТ С. – Не правим отводи на съдебния състав. Няма да сочим нови доказателства. Сключили сме споразумение с Районна прокуратура гр.Левски, моля да бъде утвърдено, с произтичащите от това законови последици. 

 

ПОДСЪДИМИЯТ В.К. – Не правя отводи, нямам нови искания.

Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №411/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-217/2018 г. и ЗМ № 245/2018 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 958/2018 г. по описа на РП-Левски)  между Районна прокуратура гр.Левски, подсъдимия В.А.К., ЕГН **********, и защитника му адвокат М.С. от Плевенска АК, съгласно което:

1. Подсъдимият В.А.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:

В периода от месец май 2018 г. до 16.10.2018 г., в частен имот, находящ се в с.Козар Белене, ул.„Стара планина” № 1, в обособена постройка тип „Оранжерия” засял и отгледал 22 бр. растения от рода на конопа, с общо нетно тегло на сухата зелена листна маса 184,24 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 8,5 % на стойност 1105.44 лв., определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл.27 и чл.29 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) правила.  

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия В.А.К.. Извършено е виновно при форма на вината – пряк умисъл.

Деянието съставлява престъпление по чл.354в, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление на подсъдимия В.А.К., ЕГН **********, СЕ НАЛАГА наказание на основание чл.354в, ал.1, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.2 от НК ВЪЗЛАГА възпитателните грижи за условно осъдения на служител от РУМВР гр.Левски, отговарящ за района по местоживеенето му.

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба. 

2. Подсъдимият В.А.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:

         На 16.10.2018 г. в частен имот, находящ се в с.Козар Белене, ул.„Стара планина” № 1, без надлежно разрешително, издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на чл.30 от същия закон, държал високорискови наркотични вещества – марихуана (коноп), подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите – Списък І, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно: Марихуана (наркотичен коноп) с нетно тегло 0.646 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 17.33 %, на стойност 3,876 лева; марихуана (наркотичен коноп) с нетно тегло 962,21 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 17.11 % на стойност 5773,26 лева; марихуана (наркотичен коноп с нетно тегло 974,31 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 15.09 % на стойност 5845,86 лева; марихуана (наркотичен коноп) с нетно тегло 220,10 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7.51 % на стойност 1320,60 лева; марихуана (наркотичен коноп) с нетно тегло 16.023 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 12.45 % на стойност 96,138 лева с нетно тегло 2054 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 12,45 % на стойност 12324 лв., всичко марихуана (наркотичен коноп) с нетно тегло 4227.289 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7.51 % - 17.33 % на стойност 25363,73 лева, определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г., за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия В.А.К.. Извършено е виновно при форма на вината – пряк умисъл.

Деянието съставлява престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

За извършеното престъпление на подсъдимия В.А.К., ЕГН **********, СЕ НАЛАГА наказание на основание чл.354а, ал.3, т.1, във връзка с чл.54 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.2 от НК ВЪЗЛАГА възпитателните грижи за условно осъдения на служител от РУМВР гр.Левски, отговарящ за района по местоживеенето му.

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба. 

НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на В.А.К., ЕГН **********, едно общо наказание, най-тежото измежду горните наказания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.2 от НК ВЪЗЛАГА възпитателните грижи за условно осъдения на служител от РУМВР гр.Левски, отговарящ за района по местоживеенето му.

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не се налага предвиденото по-леко наказание глоба. 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 193,97 лв. за изготвена физико-химическа експертиза СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на подсъдимия В.А.К., ЕГН **********.

Веществените доказателства:  

- 1 брой флаш памет Трансценд, 1 брой флаш памет Максел, 1 брой флаш памет Адата, 1 брой флаш памет СЕ, 1 брой мобилен телефон „Нокиа”, ИМЕИ 351679055844605, 1 брой мобилен телефон „Алкател”, 1 брой СИМ карта на Глобул № 89359051000410021127333, 1 брой СИМ карта на Виваком № 89359033203006931054, 4 броя гумени ръкавици, 3 броя отворени плика с надпис „Hartigrow”, 1 брой кутийка с надпис „Нуреле” – находящи се на съхранение при домакин на РУ-Левски, съгл.разписка на лист 85 от делото – да се върнат на В.А.К.;

- Опаковки към ХЕ – 326/2018 г. – приложени като веществени доказателства по настоящото дело – да се унищожат.

НА ОСНОВАНИЕ чл.354а, ал.6, във връзка с чл.53, ал.1, б.„б” от НК, предметът на престъплението – марихуана (коноп), както следва:

- 0.546 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 17.33 %;

- 184.14 грама със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол – 8,5 %;

- 962.11 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 17.11 %;

- 974.21 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 15.09 %;

- 220.00 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 7.51 %;

- 15.923 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 12.45 %;

- 2054 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 12.45 %;

- количество, останало след вземане на представителна проба за нуждите на назначената физико-химическа експертиза и предадено с приемо-предавателен протокол л.97 на ст.разследващ полицай при ОД на МВР-П. – Л.В., за предаване на представител на Агенция „Митници” – ЦМУ, Отдел „Борба с наркотрафика” гр.С., се отнемат в полза на държавата и след влизане на споразумението в законна сила да се предадат на Агенция „Митници” за унищожаване.

 

 

ПРОКУРОР:            

(Чавдар Мънев)

 

 

ЗАЩИТНИК:                 

(адв.М.С.)

 

 

ПОДСЪДИМ: 

(В.А.К.)

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по н.о.х.д. № 411/2018 г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-217/2018 г. и ЗМ № 245/2018 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 958/2018г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, подсъдимия В.А.К., ЕГН **********, и защитника му адвокат М.С. от Плевенска АК

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 411/2018 г. по описа на РС-Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

          Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: