ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   17.12._ 2018 г.

 

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _седемнадесети декември_ 2018 г. в състав:

 

  Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Чавдар Мънев_ сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­_421  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова

На именното повикване в   10.50_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се  районен прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Е.А. – лично.

ЯВЯВА СЕ адвокат Е.Р. от Плевенска АК, назначена като служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство. 

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се гледа делото. Съгласен съм адвокат Е.Р. да ме защитава.

АДВОКАТ Р. – Запозната съм с материалите по делото, готова съм да поема защитата. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з. Следва да бъде назначен като служебен защитник на подсъдимия в настоящото съдебно производство адвокат Е.Р. от Плевенска АК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК служебен защитник на подсъдимия Т.Е.А., ЕГН **********, адвокат Е.Р. от Плевенска адвокатска колегия.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з.

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Т.Е.А. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи на съдебния състав и секретаря. Нямаме искания. Представили сме споразумение. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици.

АДВОКАТ Р. – Не правя отводи. Няма да сочим нови доказателства. Сключили сме споразумение с Районна прокуратура гр.Левски, което не противоречи на закона и морала, и моля да бъде одобрено.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.А. – Не правя отводи, нямам нови искания.

Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №421/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-203/2018 г. и ЗМ № 247/2018 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 912/2018 г. по описа на РП-Левски)  между Районна прокуратура гр.Левски, подсъдимия Т.Е.А., ЕГН **********, и защитника му адвокат Е.Р. от Плевенска АК, съгласно което:

1. ПОДСЪДИМИЯТ Т.Е.А., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:

На 03.10.2018 г. в с.Трънчовица, община Левски, област Плевен, около 13.50 часа, по ул.„Шипка” пред жилищен дом №32, управлявал МПС – лек автомобил ********** с номер на рама **************, като си служи с контролен знак – регистрационни табели – *******, издадени за друго моторно превозно средство – ********** с номер на рама  ***************.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Т.Е.А.. Извършено е виновно при форма на вината – пряк умисъл.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

Деянието съставлява престъпление по чл.345, ал.1, пр.1 от НК.

За извършеното престъпление на подсъдимия Т.Е.А., ЕГН **********, СЕ НАЛАГА наказание на основание чл.345, ал.1, пр.1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК – ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

2. ПОДСЪДИМИЯТ Т.Е.А., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че:

На 03.10.2018 г. в с.Трънчовица, община Левски, област Плевен, около 13.50 часа, по ул.„Шипка” пред жилищен дом №32, управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред – съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркетата, теглени от тях и чл.140, ал.1 от ЗДвП – „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места – лек автомобил *********** – с прекратена на 20.04.2018 г. регистрация – с поставени регистрационни табели – ******** и с номер на рама ***************.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Т.Е.А.. Извършено е виновно при форма на вината – пряк умисъл.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

Деянието съставлява престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

За извършеното престъпление на подсъдимия Т.Е.А., ЕГН **********, СЕ НАЛАГА наказание на основание чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК – ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ по отношение на Т.Е.А., ЕГН **********, едно общо наказание, най-тежото измежду горните наказания, а именно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

Разноски по делото не са направени.

Веществените доказателства: 2 броя регистрационни табели ******* – немски образец – находящи се на съхранение при домакин на РУ-Л. (съгласно разписка на лист 37 от делото) – на основание чл.53, ал.1 от НК се отнемат в полза на държавата и след влизане на споразумението в законна сила да се изпратят на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.П. по компетентност.

 

 

ПРОКУРОР:            

(Чавдар Мънев)

 

 

ЗАЩИТНИК:                 

(адв.Е.Р.)

 

 

ПОДСЪДИМ: 

(Т.Е.А.)

 

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено. Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по н.о.х.д. № 421/2018 г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-203/2018 г. и ЗМ № 247/2018 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 912/2018 г. по описа на РП-Левски)  между Районна прокуратура гр.Левски, подсъдимия Т.Е.А., ЕГН **********, и защитника му адвокат Е.Р. от Плевенска АК.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 421/2018 г. по описа на РС-Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

          Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: