ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,  20.12 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _двадесети декември 2018 г.  в състав:

 

     Председател: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

                    Съдебни заседатели:                        

 

при участието на секретаря _Илияна Петрова_ и прокурора _Мая Тончева сложи за разглеждане _н.о.х.д.427  по описа за 2018 г., докладвано от съдия _Николаева.

На именното повикване в _11.00  часа се явиха:

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.А. – редовно призован – явява се лично и с адв. В.П., назначен за служебен защитник на досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ.П. – Запознат съм с материалите по делото. Съгласен съм да поема защитата. Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Да се гледа делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з. Съдът намира, че следва да бъде назначен адвокат В.П. за защитник на подсъдимия А.С.А..

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         НАЗНАЧАВА адвокат В.П. от ПлАК за защитник на подсъдимия А.С.А., ЕГН **********.

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

А.С.А. – роден на ***г. в гр.***, от ромски произход, с българско гражданство, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, с начално образование, работи без трудов договор, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Ув. г-жо председател, не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие. Представили сме споразумение.

АДВ.П. – Не правим отвод на съдебния състав и секретаря и прокурора. Нямаме искания. Сключили сме споразумение, същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде утвърдено от съда.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

АДВ.П. Ув. г-жо председател, постигнали сме споразумение с РП – Левски. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

        

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумение, постигнато по н.о.х.д. №427/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-215/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№915/2018г. по описа на РП – Левски) между РП – Левски, подсъдимия А.С.А., ЕГН ********** и защитника му адв.В.П. от ПлАК в следния смисъл:

 

Подсъдимият А.С.А., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 24.09.2018 г. в гр.Л., ул.”***”, държал в себе си огнестрелно оръжие – 1 бр. пистолет марка ** cal.9 mm. с №*** (видоизменен с премахната преграда (дифузьор) от канала на цевта, предназначението на която е да не позволява изхвърлянето на твърди предмети, технически изправен и годен да произведе изстрел, представляващ огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4, ал.2 от ЗОБВВПИ) и 1 бр. патрон калибър 9 мм. с монтирано гумено топче, годен за стрелба и представляваш боеприпас по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ, без да има надлежно разрешение по смисъла на чл.50, ал.3, във вр. с ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) „Българските граждани могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от Началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта на съхранение или по постоянен адрес на физическото лице”.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия А.. Извършено е виновно, при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на подсъдимия А.С.А. на основание чл.339, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК.

 

На основание чл.67, ал.1 от НК възпитателните грижи спрямо подсъдимия А.С.А., ЕГН **********, през изпитателния срок СЕ ВЪЗЛАГАТ на мл.РИ при РУ – Левски, отговарящ за района на местоживеене А..

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

         Разноските направени на досъдебното производство в размер на 52,90 лв. за изготвена балистична експертиза се възлагат на подсъдимия А.С.А., ЕГН: **********.

 

Веществени доказателства: на основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК, а именно 1 бр. пистолет марка ***, cal.9 mm., Фабр.***, 1 бр. гилза от патрон кал. 9 мм. с монтирано гумено топче с надпис на дъното “***,  и 1 бр. патрон с надпис *** – намиращи се на съхранение в РУ на МВР гр.Левски ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.

 

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:             ПОДСЪДИМ:

         (М. Тончева)              (адв.П.)              (А.А.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №427/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-215/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№915/2018г. по описа на РП – Левски) между РП – Левски, подсъдимия А.С.А., ЕГН ********** и защитника му адв.В.П. от ПлАК, споразумение.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. №427/2018 г. по описа на РС-Левски, (досъдебно производство №ЗМ-215/2018г. по описа на РУ – Левски и пр.пр.№915/2018г. по описа на РП - Левски).

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: