РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, 25.07.2018 г.

 

Районен съд гр. Левски, в закрито съдебно заседание на  двадесет и пети юли  2018 г. в състав:

                          Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                     Съдебни заседатели:

                             

при участието на секретаря _ и прокурора _, като разгледа докладваното от съдия Манолова н.ч.х.дело №200 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Наказателното производство от частен характер е образувано по постъпила в РС – Левски тъжба от В.И.В., лишен от свобода в Затвора – Белене против И.Х.И..

С разпореждане №228/03.07.2018 г. съдът е оставил подадената частна тъжба без движение, като е констатирал, че тъжбата не отговаря на изискванията на чл. 81 от НПК, тъй като не съдържа данни, които да идентифицират в пълнота лицето, срещу което е подадена тъжбата; да уточни за кои конкретно действия е повдигнато обвинение против И.; не е внесена държавна такса в размер на 12 лв. съгласно т. 9 от Тарифа №1 към ЗДТ.

Даден е 7-дневен срок на тъжителя за отстраняване на констатираните нередовности.

Разпореждането на съда за оставяне без движение на тъжбата е било съобщено лично на тъжителя на 12.07.2018 г.

Даденият 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 19.07.2018 г. – работен ден.

На тъжителя са указани неблагоприятните последици при неизпълнение указанията на съда в дадения срок, а именно – че образуваното наказателното производство ще бъде прекратено.

В указания срок разпореждането на съда не е изпълнено.

 

Съобразно изложеното съдът прие, че производството по тъжбата следва да бъде прекратено на основание чл. 250, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.5, т.2 от НПК.

По изложените съображения съдът

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 250, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.5, т.2 от НПК наказателното производство по н.ч.х.д. №200/2018 г по описа на РС – Левски, образувано по тъжба от В.И.В..

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от съобщението.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: ______________________