Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

         Днес, _18.09.2018г., в гр.Левски, ПАЛМИРА АТАНАСОВА – съдия в РС - Левски, след като се запознах с разпределеното ми с протокол за избор на съдия - докладчик н.ч.х.д. № 279/2018г. по описа на съда, намирам за установено следното:

В РС - Левски е образувано наказателно дело от частен характер по тъжба, подадена от Б.Н.С..

Съдията–докладчик e констатира., че тъжбата не отговаря на изискванията на чл. 81, ал.1 от НПК, тъй като не съдържа данни, които да идентифицират в пълнота лицето, срещу което е подадена тъжбата.

Задължение на тъжителя е да посочи данни за подсъдимия, което означава да уточни трите му имена, адрес за призоваване и ЕГН. В тъжбата не е посочен единен граждански номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно. Не представено копие от тъжбата за връчване на подсъдимия.

Не е внесена дължащата се държавна такса за разглеждане на делото в размер на 12 лева, съгласно разпоредбата на чл. 81, ал.1 от НПК и т.9 от Раздел А от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и Министерство на правосъдието.

Предвид изложеното тъжбата е оставена без движение и е даден 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности.

На тъжителя е указано, че при неизпълнение на указанията в 7-дневен срок образуваното наказателно производство от частен характер ще бъде прекратено.

Видно от върнатия в РС Левски отрязък от съобщението е, че същото, ведно с копие от разпореждането са получени лично от Б.Н.С. на 07.09.2018 г. До настоящия момент е изтекъл срок по-дълъг от дадения 7-дневен срок и допуснатите нередовности на тъжбата не са отстранени. Предвид изложеното, съдът намира, че са налице основанията за приложение разпоредбата на чл. 24 ал.2 т.5 от НПК и производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното, съдията-докладчик

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 ал.2 т. 5 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по н.ч.х.д. № 279/2018 г. по описа на РС Левски.

         РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Плевен в 7-дневен срок от връчването му на тъжителя.

 

        

 

                                               СЪДИЯ: ______________________