Мотиви към Решение  №117 от 25.09.2018г., постановено по АНД №286/2018г. по описа на РС - Левски.

 

В Районен съд – гр.Левски е внесено Постановление на Районна прокуратура - Левски с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, на основание чл.78а от НК по отношение на К.Б.Х., ЕГН:********** с адрес: ***, за това, че на 18.08.2018г., около 09,40 часа на път III-303, при км.12+000, с посока от с.В. към гр.Л., управлявал МПС – мотор „***“, без поставена рег. табела, с номер на рама ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за това с НП №18-0311-000215/18.05.2018г. на началника на РУ П.към ОДМВР – гр.В. Т., влязло в законна сила на 12.07.2018г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

В проведеното по делото публично съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – гр.Л. поддържа внесеното предложение. Изразява становище, че обвинението е доказано по безсъмнен начин, като се подкрепя от всички събрани в хода на досъдебното производство доказателства, както и от разпитания в съдебно заседание свидетел. Посочва, че са налице предпоставките за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК, тъй като обвиняемият е реабилитиран за осъжданията си, не е наказван по реда на чл.78а от НК, от деянието няма настъпили имуществени вреди, за извършеното престъпление се предвижда наказание Лишаване от свобода до три години. Моли обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в справедлив размер.

Защитникът на подсъдимия – адв.Р.Р. пледира, че са налице предпоставките за прилагане разпоредбата на чл.78а от НК и налагане на подзащитния й административно наказание глоба. Моли съда да наложи наказание към минималния предвиден в закона размер, предвид обстоятелството, че обвиняемият е безработен и е баща на три деца.

Обвиняемият К.Б.Х. заявява пред съда, че желае да му бъде наложено по-малко наказание. При упражняване на предоставеното му от съда право на последна дума заявява, че съжалява.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, както и доводите на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна:

Обвиняемият К.Б.Х. е роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, с ЕГН:**********. Същият е баща на три деца.

К.Х. не притежава валидно свидетелство за управление на МПС, като на негово име не е било издавано такова.

С Наказателно постановление №18-0311-000215/18.05.2018г. на Началник на РУ П., в сила от 12.07.2018г., обвиняемият К.Б.Х. е наказан по административен ред за това, че на 18.04.2018г., около 16,40 часа в с.К., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“ с рег.№***, без съответно свидетелство за управление. Наказателното постановление било връчено лично на обвиняемия Х. на 04.07.2018г.

На 18.08.2018г., около 9,40 часа, на третокласен път III-303, при км.12+000, в посока от с.В. към гр.Л., обвиняемият К.Х. управлявал МПС - мотор „***“, с рама №***, който бил без поставена регистрационна табела.

По същото време свидетелят В.Н.С.мл. автоконтрольор при РУ – Л. към ОДМВР – П., се намирал на път III-303 от. с.В. към гр.Л., при км. 12+000, където заедно със свой колега извършвали проверки на движещи се по този път МПС. Свидетелят С. забелязал движещия се към тях мотоциклет „***“, управляван от обвиняемия, и спрял същия за полицейска проверка, тъй като водачът му бил без поставена задължителна предпазна каска. В хода на проверката свидетелят С. поискал от обвиняемия  документите на мотоциклета, както и тези за правоспособност на водача, като установил, че К.Б.Х. е неправоспособен вода  ч на МПС. На обвиняемия бил съставен АУАН бл.№0664930 от 18.08.2018г. за констатираните нарушения на Закона за движение по пътищата, като същият бил подписан лично от К.Х. без възражения.

По доказателствата:

Така описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство и ценени от съда на основание чл.378, ал.2 от НПК гласни и писмени доказателства – показанията на свидетеля В.Н.С., обясненията на обвиняемия К.Х., АУАН бл.№0664930 от 18.08.2018г., Наказателно постановление №18-0311-000215 на Началника на РУП към ОДМВР ***, справка за нарушител/водач, справка за съдимост, справка за регистрация на МПС в Централна база – КАТ, 3 бр. удостоверения за раждане, както и приобщените в хода на съдебното следствие гласни доказателства – показанията на свидетеля В.С..  

Депозираните в хода на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие свидетелски показания, както и дадените от обвиняемия обяснения, са еднопосочни и  безпротиворечиви по отношение на обстоятелството, че именно К.Б.Х. е лицето, управлявало процесния мотоциклет и спряно за проверка на инкриминираната дата. Съдът даде изцяло вяра на посочените гласни доказателствени средства като логични, безпротиворечиви – вътрешно и помежду си и взаимно допълващи се.

Писмените доказателства се възприеха изцяло като официални документи, издадени от компетентни длъжностни лица в кръга на техните функции и по предвидения в закона ред. От същите се установява по категоричен начин, че обвиняемият не притежава издадено на негово име свидетелство за управление на МПС, както и санкционирането му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство.

От правна страна:

С оглед установената по делото фактическа обстановка се налага изводът, че обвиняемият К.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, за което е привлечен като обвиняем.

От обективна страна, на 18.08.2018г., около 9,40 часа, на третокласен път III-303, при км.12+000, в посока от с.В. към гр.Л., обвиняемият К.Х. управлявал МПС - мотор „***“, с рама №***, който бил без поставена регистрационна табела – без да притежава свидетелство за управление на МПС, издадено на негово име. Налице е и другия елемент от фактическия състав на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК – деянието е осъществено в едногодишен срок от наказването на К. Б. Х. за същото деяние – обвиняемият е санкциониран за управление на ППС без да е правоспособен водач – нарушение на чл.150 от ЗДвП, с Наказателно постановление №18-0311-000215 на Началника на РУП към ОДМВР ***, за което му е наложено административно наказание глоба.

Авторството на деянието е безспорно установено от посочените по-горе гласни доказателствени средства.

От субективна страна деянието е осъществено при форма на вината – пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал, че е неправоспособен водач на МПС, съзнавал е общественоопасния характер на деянието си - управление на МПС без съответното за това свидетелство, предвиждал е общественоопасните последици от него – нарушаване обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, но въпреки това е искал настъпването им. Обвиняемият е съзнавал и обстоятелството, че осъществява деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, доколкото от доказателствата по делото се установява, че издаденото наказателно постановление му е връчено лично на 04.07.2018г.

По наказанието:

Налице са предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

За престъплението по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода, а именно: лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Към датата на осъществяване на деянието обвиняемият К.Б.Х. е неосъждан по смисъла на закона /реабилитиран за предходните си осъждания на основание чл.88а от НК/, същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.С процесното деяние не са осъществени имуществени вреди.

          Предвид на изложеното, съдът намери, че следва да признае обевиняемия за виновен в осъществяване на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК, за което му е повдигнато обвинение, и на основание чл.78а от НК да го освободи от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание Глоба.

          При определяне размера на административното наказание Глоба съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства доброто процесуално поведение на обвиняемия, който признава вината си и съдейства на органите на досъдебното производство, проявява критичност към осъщественото деяние, както и семейното му положение и имущественото му състояние - по делото е установено, че същият е баща на три деца, за които полага грижи, както и че е безработен. Съдът намери, че с оглед обществената опасност на деянието и дееца, както и имущественото му състояние, налагането на  административно наказание глоба в минималния предвиден в закона размер от 1000 лв. е от естество да постигне целите на наказанието, като ще има необходимия превъзпитателен и възпиращ ефект спрямо личността на обвиняемия. Предвид на изложеното, съдът наложи на Кирил Б.Х. административно наказание Глоба в размер на 1000 лв.

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

СЪДИЯ: