Мотиви към Решение №123/04.10.2018г., постановено по а.н.д. №299/2018г. по описа на РС гр. Левски

 

В РС гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на Е.В.И., с адрес: ***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.354в, ал.5, вр. ал.1 от НК за това, че

на неустановен ден в периода от месец април 2018г. до 21.06.2018г., в гр.Б., обл.П., в жилище, находящо се на адрес: гр.Б., обл.П., ул. ***, засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на конопа – растителна маса, представляваща коноп (марихуана), с общо тегло 62.535 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0.44%, на обща стойност 375.21 лв. в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – чл.27, ал.1 от Закона, съгласно който забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента, и чл.29 от същия закон, като случаят е маловажен.

За РП - Левски се явява прокурор Тончева. Поддържа изцяло предложението на РП – Левски. Счита, че са събрани категорични доказателства относно виновността на И. за престъплението, за което е предаден на съд.

Мори съда да признае И. за виновен, като го освободи от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и му наложи наказание в неговия по – висок размер.

Обвиняемият не се явява в с. з., представлява се от адв. С..

Защитникът на обвиняемия адв.С. моли съда да приеме, че са налице изискуемите от закона предпоставки, като с решението си освободи подзащитния му от наказателна отговорност и му наложи съгласно разпоредбата на чл. 78а от НК административно наказание. Пледира, че размерът на наказанието глоба следва да бъде съобразен с имотното състояние на дееца, който е безработен, поради което моли наказанието да е в предвидения от закона минимум.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

            Обвиняемият Е.В.И. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Обвиняемият живее на  адрес: ***.

 На неустановен ден през пролетта на 2018г. се сдобил със семена от растение от рода на конопа. Решил да засее и отглежда растенията в саксии в дома си в гр.Белене. След засяването им в саксии, обвиняемият И. изградил осветителна и отоплителна система, за да създаде благоприятна среда за развитие на растенията. Прозорецът на стаята бил покрит с плътни пердета, за да не влиза светлина. Над двете саксии с растенията, върху въже, което било хоризонтално в стаята, И. закачил продълговата лампа с монтиран на нея рефлектор.

Обвиняемият насочил лампата така, че светлината от нея, чрез рефлектора да бъде насочена към двете растения. В средата на стаята поставил дървен стол, на който положил работещ вентилатор, който също бил насочен към растенията.

На 21.06.2018г. свидетелите Н. К. М., Л. А. П. и И. С. П. – служители на РУ – Белене изпълнявали служебните си задължения. Във връзка с получен оперативен сигнал, че в дома на обвиняемия И. на адрес *** се отглеждат растения от рода на конопа – канабис, посетили адреса. На място установили обвиняемия, на когото обяснили целта на проверката.

С влизането в апартамента усетили миризма на канабис. Полицейските служители влезли в стаята, чиято врата обвиняемият искал да затвори. В ъгъл на стаята забелязали две саксии със засети свежи растения, представляващи тъмнозелена тревиста маса. Пред служителите на РУ обвиняемият И. признал, че растенията в двете саксии са канабис – марихуана, като лично той ги е засял и ги отглежда за лична употреба. Заявил, че описаната система изградил сам, за да създаде благоприятни условия за отглеждане на растенията. В стаята била установена трета саксия с растение, но растението нямало вид, нито мирис на наркотично вещество, а наподобявало на чай. Били намерени 7 бр. пластмасови бутилки с различна големина с препарати за растения.

Във връзка с извършената проверка бил съставен протокол по чл. 83 от ЗМВР, на който свидетел бил Н. М.. В съставения протокол обвиняемият собственоръчно написал, че листната маса засял лично той, за лична употреба.

С протокол от 21.06.2018 г. бил извършен оглед на местопроизшествие и изготвен албум.

На 21.06.2018 г. било извършено претърсване и изземване в обитавания от обвиняемия жилищен дом, при което били иззети ВД, описани подробно в съставения протокол, одобрен от РС - Левски. 

От заключението на вещото лице по назначената физико-химична експертиза е видно, че:

- от извършените качествени и количествени анализи на предоставения за изследване обект №1 се установило, че същият представлява коноп (канабис, марихуана) със съдържание на наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.

Общото тегло на растителната маса е 62.535 грама. За изследване са употребени 0.200 грама, при което са останали 62.335 грама.

- Конопът (канабиса, марихуана) и хашишът имат наркотично действие, нямат легална употреба, пазар и производство и са поставени под контрол, съгласно списъка на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961г. ратифицирана от Р България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Остатъкът от обект №1 на изследване, съдържащи наркотично вещество тетрахидроканабинол се връща на възложителя в полиетиленов плик, с етикет с №1, надписан и запечатан със силиконов печат – „105-РДВР-Плевен”.

От заключението на вещото лице по назначената съдебно – ботаническа експертиза е видно, че иззетите растения с протокол за претърсване и изземване от 21.06.2018 г. са от растителния вид коноп (канабис). Листата са много по – широки в средната част на наркотичния коноп, в сравнение с тези на културния. Междувъзлията са по – къси, растенията са по – тъмнозелени, разклонени в долната част на стеблото и гъсто облистени. Според ФХЕ количеството на АК на ТХК е 0.44%.

Процентното съдържание на АК на ТХК в културния коноп в листата, прицветниците и цветните метлици е от 0.10 до 0.20 %. Той е неподходящ за добив на марихуана.

Процентното съдържание на ТХК в наркотичния коноп варира, но винаги е над 0.20% дори и в начална фаза. С нарастването при достигане на предцъфтежния и цъфтежен период може да достигне 15-20-26 и повече процента.

Следователно може да се каже категорично, че и по външни белези и по количество на АК на ТХК иззетите растения са от вида наркотичен коноп.

По външен вид малката височина 30-40 см., многобройните разклонения, наличие на няколко растежни върхове, гъстото облистване, растенията би трябвало да са на поне 2-2,5 месеца, т. е. засети около 20-25 април.

Възможно е растенията да са от бързорастящите и високодобивни хибриди с около 45-55 дни вегетационен период. Причина за това са вероятно стимулиращите вещества в 7 – те шишета.

Свободният достъп до специализирани сайтове позволява да се осигурят технологии, семена, торове и стимулатори за различните фази, дори и химически или органични вещества за увеличаване на АК на ТХК.

Стойността на 62.335 грама коноп (марихуана), видно от протокол за оценка на наркотични вещества, е 375.21 лв.

С приемно - предавателен протокол от 12.07.2018г. Р. Р. – разследващ полицай при РУ - Белене предал на Л. В. – ст. разследващ полицай при ОД МВР – Плевен, марихуана с общо нетно тегло 62.335 грама коноп (канабис, марихуана), със съдържание на активния действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0.44%, поставени в полиетиленов плик, с надпис ВД коноп /марихуана/, към ХЕ № Н-212/02.07.2018г. на БНТЛ ОДМВР – Плевен и към ДП №ЗМ 63/2018г., РУ – Белене, е извършил разследването /И. П./ и запечатан със силиконов печат с надпис в него  „105-РДВР-Плевен”.

Срещу разписка от 14.08.2018г. А. М. – домакин при РУ – Б. получил от Р. Р. – разследващ полицай при РУ – б. веществените доказателства, а именно: пластмасови бутилки 7 бр. с различна големина с препарати за растения с надписи на тях, както следва: „Hesi Root Complex” – червен на цвят; „Supervit” – жълт етикет; „Hesi Phsphorus Plus” – син етикет; „Hesi Bloom Complex” – зелен етикет; „Hesi TNT Complex” – жълт етикет; „Hesi Poower Zyme” – кафеникав етикет; „Hesi Boos” – червен етикет, всички поставени в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №2 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 7 бр. пластмасови бутилки”.

-лампа 1 бр. с надпис „Water mark stuco”;

-рефлектор към който е прикачена лампа;

-трансформатор с надпис MST NSN 600W 230 V – 1 бр.

-таймер – 1 бр., всички поставени в кафяв кашон, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №3 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене.

-вентилатор ELITE – 1 бр., поставен в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №4 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 1 бр. вентилатор.

Съдът счита, че не е налице хипотезата на чл. 9, ал.2 от НК. Количеството и стойността на марихуаната, чистото съдебно минало на обвиняемия са обстоятелства, даващи основание за приложение на чл.93, т.9 от НК. Но законодателят е криминализирал в разпоредбата на чл. 354в, ал.5 от НК и маловажните случаи на този вид престъпления. Същите засягат обществени отношения, свързани със здравето на гражданите. Този предмет на престъплението обуславя обществената опасност на деянията от този вид.

Съгласно чл.93, т.9 от НК - „маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпления от съответния вид”.

При така установената фактическа обстановка и всички доказателствени материали по досъдебно производство №63/2018г. на РУ - Белене се налага извода, че с деянието си обвиняемият Е.В.И. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпление по чл.354в, ал.5 във вр. с ал. 1 от НК.

На неустановен ден в периода от месец април 2018 г. до 21.06.2018г. в гр. Белене засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на конопа – растителна маса, представляваща коноп (марихуана) с общо тежгло 62,535 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0.44% на обща стойност 375,21 лв., в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – чл. 27, ал.1 от Закона, съгласно който се забранява засяването и отглеждането на територията на РБългария на растения от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента и чл. 29 от същия закон, като случаят е маловажен.

От събраните по делото доказателства се установява, че обвиняемият употребява марихуана и е отглеждал 2 бр. растения за лична употреба. Налице са незначителни вредни последици от инкриминираното деяние и по – ниска степен на обществена опасност на извършеното престъпление в сравнение с други престъпления от съответния вид. 

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия И. при пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на извзършеното, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Това се установява от показанията на свидетелите, според които обвиняемият заявил за намерените растения, че ги е засадил за лична употреба. Растенията са били добре отглеждани. Създадена е била благоприятна атмосфера, топлина и светлина. Умисълът на обвиняемия обхваща обстоятелствата, че засажда и отглежда наркотични растения в нарушение на Закона. Обвиняемият е искал настъпването на последиците.

Обвинението се доказва също така от събраните в хода на досъдебното производство доказателства и доказателствени средства - разпит на обвиняем, разпит на свидетел, заключението на вещите лица по назначените експертизи и други писмени доказателства.

Обвиняемият Е.В.И. не е осъждан. Към момента на извършване на деянието не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, което се изяснява от приложената справка за съдимост. С деянието не са причинени имуществени вреди.

За извършеното от обвиняемия престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба до хиляда лв.

От изложеното съдът приема, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия И..

            При определяне размера на наказанието по отношение на обвиняемия Е.В.И. съдът взе предвид съдействието, което е оказал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина, обществената опасност на деянието и дееца, причините и мотивите за извършване на престъплението. Съдът съобрази и стойността на наркотичното вещество, както и процентното съдържание на активно действащото вещество, както и имущественото състояние на обвиняемия.

            Предвид изложеното съдът приема, че наказанието следва да бъде определено при превес на смекчаващите отговорността и вината обстоятелства, поради което осъжда обвиняемия да заплати глоба в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

При този изход на делото следва да бъдат отнети в полза на държавата веществените доказателства: марихуана с общо нето тегло 62.535 грама, от които 0.200гр. употребено количество за изследване, предадени с приемно – предавателен протокол.

Следва да бъдат отнети в полза на държавата намиращите се на съхранение  при домакин при РУП - Белене веществени доказателства: пластмасови бутилки 7 бр. с различна големина с препарати за растения с надписи на тях, както следва: „Hesi Root Complex” – червен на цвят; „Supervit” – жълт етикет; „Hesi Phsphorus Plus” – син етикет; „Hesi Bloom Complex” – зелен етикет; „Hesi TNT Complex” – жълт етикет; „Hesi Poower Zyme” – кафеникав етикет; „Hesi Boos” – червен етикет, всички поставени в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №2 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 7 бр. пластмасови бутилки”.

-лампа 1 бр. с надпис „Water mark stuco”;

-рефлектор към който е прикачена лампа;

-трансформатор с надпис MST NSN 600W 230 V – 1 бр.

-таймер – 1 бр., всички поставени в кафяв кашон, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №3 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене.

-вентилатор ELITE – 1 бр., поставен в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №4 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 1 бр. вентилатор.

Веществените доказателства: опаковки ХЕ №Н-212/02.07.2018г., поставени в полиетиленов плик, означен с №2 с надпис ”ВД” и опаковки към ХЕ №Н-212/02.07.2018г. на БНТЛ – ОДМВР – Плевен, запечатани със силиконов печат с надпис в него „105-РДВР-Плевен”, след влизане в законна сила на решението да останат към делото.

 

При този изход на делото следва обвиняемият да заплати на ОД на МВР – Плевен направените разноски в размер на 151.07 лв., от които 68.98 лв. за физико-химическа експертиза и 82.11 лв. за съдебно - ботаническа експертиза по сметка IBAN: ***; BIC: *** – Уникредит Булбанк гр. Плевен.

            Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: