Мотиви към Решение  №128 от 16.10.2018г., постановено по АНД №307/2018г. по описа на РС - Левски.

 

В Районен съд – гр.Левски е внесено Постановление на Районна прокуратура - Левски с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, на основание чл.78а от НК по отношение на Д.Я.М., ЕГН:**********, за това, че на 11.04.2018г., около 13,20 часа в гр.Л., обл.П., по ул.”***”, управлявал моторно превозно средство – мотопед „***“, с номер на рама ***, без регистрационна табела, без същото да е регистрирано по надлежния ред, посочен в чл.140, ал.1 от ЗДвП – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В проведеното по делото публично съдебно заседание Районна прокуратура – гр.Левски не се представлява.

Обвиняемият Д.Я.М. заявява лично пред съда, че се признава за виновен. При упражняване на предоставеното му право на последна дума, моли да му бъде наложено по-леко наказание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, както и доводите на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна:

Обвиняемият Д.Я.М. е роден на ***г*** Търново, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен,  неосъждан, с ЕГН:**********.

Същият не притежава валидно свидетелство за управление на МПС, като на негово име не е било издавано такова. Към 11.04.2018г. обвиняемият М. не бил наказван по административен ред за нарушаване на Закона за движение по пътищата.

През 2017г. обвиняемият Д.Я.М. придобил мотопед „***”, с номер на рама ***, без регистрационна табела, но не изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред, предвиден в Закона за движение по пътищата. При придобиване на моторното превозно средство обвиняемият получил и ксерокопие от чуждестранен регистрационен талон за него с посочения номер на рама, съгласно който за мотопедът били издадени холандски регистрационни табели с №: ***.

На 11.04.2018г. обвиняемият решил да изпробва как работи мотопедът. Около 13,20 часа, същият го изкарал от дома си и започнал да го управлява по ул.„***” в гр.Л. По същото време, свидетелите С. И. К. – мл. полицейски инспектор и  В. Н. С. – мл. автоконтрольор при РУ – Левски към ОДМВР – Плевен, изпълнявали служебните си задължения, като извършвали обход по ул.”***” в гр.Л. Същите забелязали движещия се по същата улица, пред дом №6, мотопед „***”, без регистрационна табела и спрели водачът за проверка. Установили самоличността на водача – обвиняемият Д.М., който им предоставил притежаваното от него ксерокопие на чуждестранен талон. В резултат на проверката – по номер на рама на превозното средство, било установено, че няма данни за регистрация на същото. На обвиняемия бил съставен АУАН №Д0725615/11.04.2018г., подписан от него без възражения, за нарушаване на чл.140, ал.1, пр.1 от ЗДвП и чл.150 от ЗДвП – за това, че управлява процесното МПС без да е правоспособен водач и без да е изпълнил задължението си да го регистрира по надлежния ред.

Образувано било досъдебно производство, в хода на което били отправени запитвания относно процесното МПС чрез ДМОС – МВР до компетентните власти на Кралство Н. От отговорите на запитванията било установено, че на 28.05.2018г. за процесното МПС били издадени холандски регистрационни табели с №***, същото не било обявено за крадено, не било експортирано,  понастоящем било със спряна регистрация, поради липса на технически преглед, по данни от системата за регистрация негов собственик е ****. Установено било, че за периода от 12.08.2017г. до 12.8.2018г. мотопедът бил със спряна регистрация по искане на собственика.

По доказателствата:

Така описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство и ценени от съда на основание чл.378, ал.2 от НПК гласни и писмени доказателства – показанията на свидетелите С. И. К., В. Н. С., обясненията на обвиняемия Д.Я.М., АУАН бл.№Д0725615 от 11.04.2018г., ксерокопие на регистрационен талон, 2 бр. справки от Началник отдел „Интерпол и ММО към ДМОС при МВР, справка за нарушител/водач, справка за съдимост.

Депозираните в хода на досъдебното производство свидетелски показания, както и дадените от обвиняемия обяснения, са еднопосочни и  безпротиворечиви по отношение на обстоятелството, че именно Д.Я.М. е лицето, управлявало процесния мотопед и спряно за проверка на инкриминираната дата от служителите на РУ МВР – Левски, както и за установеното от тях в резултат на извършената проверка. Съдът даде изцяло вяра на свидетелските показания, тъй като същите са логични, безпротиворечиви, подкрепят се изцяло от писмените доказателства по делото, депозирани са от лица, незаинтересовани от изхода на делото, доколкото дават показания за непосредствено възприетото от тях по време на изпълнение на служебните им задължения.

Съдът даде изцяло вяра и на обясненията на обвиняемия, депозирани по време на разпита му пред съдия в хода на досъдебното производство, от които се установява, че именно той е лицето, придобило процесния мотопед, че не го е регистрирал, както и че знаейки, че не е регистриран, е управлявал мотопеда по ул. „***” в гр.Л. По делото не са събрани доказателства, които да опровергават обясненията на обвиняемия, напротив същите напълно се подкрепят от останалите гласни доказатествени средства – показанията на свидетелите относно непосредствено установеното от тях на инкриминираната дата, както и от писмените доказателства, удостоверяващи резултатите от извършената проверка относно регистрацията на МПС.

Писмените доказателства се възприеха изцяло, като официални документи, издадени от компетентни длъжностни лица в кръга на техните функции и по предвидения в закона ред. От същите се установява по категоричен начин, че процесното МПС не е регистрирано по предвидения в ЗДвП ред.

От правна страна:

С оглед установената по делото фактическа обстановка се налага изводът, че обвиняемият Д.Я.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 от НК, за което е привлечен като обвиняем.

От обективна страна, на 11.04.2018г., около 13,20 часа в гр.Л., обл.П., по ул.”***”, същият управлявал моторно превозно средство – мотопед „***“, с номер на рама ***, без регистрационна табела. Изпълнителното деяние, както и авторството,  се установяват по безспорен начин от показанията на свидетелите В. С. и С. К., които са възприели Д. М. да управлява моторното превозно средство по път, отворен за обществено ползване.

 Безспорно установен по делото е и другия елемент от фактическия състав на престъплението по чл.354, ал.2 от НК, а именно, че управляваният от обвиняемия мотопед не е регистриран по надлежния ред. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Мотопедът, управляван от обвиняемия М. представлява моторно превозно средство по смисъла на т.11 от пар.6 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за движение по пътищата, тъй като същият е снабден с двигател. Същият не е сред изключенията, предвидени в чл.1, ал.4, т.3 Наредба №I-45 от 24.03.2000г, на МПС, които не подлежат на регисрация. Безспорно установено е от приложената справка, че мотопедът не е регистриран, а от събраните гласни доказателствени средства се потвърждава, че по време на движението му същият е бил без регистрационни табели.

От субективна страна деянието е осъществено при форма на вината – пряк умисъл. Видно от депозираните от обвиняемия обяснения, същият е съзнавал, че мотопедът не е регистриран, съзнавал е общественоопасния характер на деянието – управление на нерегистрирано МПС, както и неговите общественоопасни последици – нарушаване на обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, но въпреки това е целял настъпването на вредоносния резултат.

По наказанието:

Налице са предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода, а именно: лишаване от свобода до една година и глоба от петстотин до хиляда лева. Обвиняемият Д.Я.М. е неосъждан. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. С процесното деяние не са осъществени имуществени вреди.

          Предвид на изложеното, съдът намери, че следва да признае обвиняемия за виновен в осъществяване на престъплението по чл.345, ал.2 от НК, за което му е повдигнато обвинение, и на основание чл.78а от НК да го освободи от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание Глоба.

          При определяне размера на административното наказание Глоба съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства доброто процесуално поведение на обвиняемия, който признава вината си и съдейства давайки подробни обяснения в хода на досъдебното производство, проявява критичност към осъщественото деяние, същият няма други нарушения на Закона за движени по пътищата, освен процесното. Съдът намери, че с оглед обществената опасност на деянието и дееца, налагането на  административно наказание глоба в минималния предвиден в закона размер от 1000 лв. е от естество да постигне целите на наказанието, като ще има необходимия превъзпитателен и възпиращ ефект спрямо личността на обвиняемия. Предвид на изложеното, съдът наложи на Д.Я.М. административно наказание Глоба в размер на 1000 лв.

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

СЪДИЯ: