Мотиви към решение  №130 от 19.10.2018г., постановено по а.н.д. №310/2018г. по описа на РС - Левски.

                                                                         

В РС - Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на В.М.В., с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, ЕГН ********** за това, че на 15.09.2018г., около 17.15 часа, в с.О., обл.П., на ул.”***”, пред дом №***, управлявал МПС мотопед „***, с регистрационна табела, стар образец с №***, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба 1-45 от 24.03.2000г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях”.

Обвиняемият В. се явява лично в съдебно заседание.

 За РП гр. Левски се явява прокурор Мая Тончева, която поддържа предложението, внесено от РП - Левски спрямо В.. Счита за безспорно установени фактите и обстоятелствата относно това престъпление. Предлага на съда да освободи от наказателна отговорност обвиняемия и му наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК и му наложи наказание в минимален размер.

  Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият В.М.В., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен,  неосъждан, ЕГН **********

В.М.В. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 15.09.2018г., около 17.15 часа, в с.О., обл.П., на ул.”***”, пред дом №*** управлявал МПС мотопед „***, с регистрационна табела, стар образец с №***, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба 1-45 от 24.03.2000г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях”.

На 15.09.2018г., в с.О***, обвиняемият В. предприел управление над мотопед „***” с регистрационна табела стар образец с № ***, с номер на рама ***, въпреки, че съзнавал, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред.

Свидетелите В. С. и В. Х. – служители в РУ Левски били на работа по предварително утвърден график. Около 17.00 ч. забелязали на ул.”***” водача на мотопеда, който бил без поставена предпазна каска. Същият бил спрян за извършване на служебна проверка. В хода на проверката полицейските служители изискали документи на мотопеда и на водача. Водачът представил исканите документи, от които установили самоличността му.

След извършена справка в ИИС - КАТ било установено, че табелата поставена на мотопеда №*** е стар образец, с оглед на което мотопедът не бил регистриран по надлежния ред. Било установено, че номерът на рама *** на мотопеда съвпаднала с тази, посочена в талона.

За констатираните нарушения св. В. С. съставил на обвиняемия В. АУАН, в който били описани извършените нарушения.

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените по досъдебно производство №ЗМ 185/2018 г. по описа на  РУ-Левски, пр.пр.№858/2018 г. по описа на РП - Левски доказателствени средства, приобщени към доказателствения материал по делото.

От така установената по несъмнен начин фактическа обстановка и доказателствата по делото, се налага изводът, че с деянието обвиняемият В. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.

На 15.09.2018г. обвиняемият В. управлявал МПС –  „***” с регистрационна табела стар образец с № ***, с номер на рама ***, който не е регистриран по надлежния ред.

Разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП предвижда, че по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал.2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

От обективна страна е безспорно установено, че на посочената дата и място обвиняемият е управлявал моторно превозно средство –  „***”, който не е регистриран по надлежния ред, указан в чл. 140 от ЗДвП.

Престъплението по чл. 345, ал.2, вр. ал.1 от НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност и довършеност е необходимо и достатъчно единствено управление на моторно превозно средство което не е регистрирано по надлежния ред, като не е необходимо да са настъпили други общественоопасни последици.  

Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл – деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици. Обвиняемият е съзнавал, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това го управлявал, като е нарушил разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Обвиняемият В.М.В. е пълнолетен и към момента на извършване на деянието не е осъждан. За извършеното от В. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева. Към момента на извършване на деянието В. не е бил осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, което се изяснява от приложената справка за съдимост. С деянието не са причинени имуществени вреди.

От изложеното съдът приема, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия В..

          При определяне размера на наказанието по отношение на обвиняемия съдът взе предвид съдействието, което е оказал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина, обществената опасност на деянието и дееца,  причините и мотивите за извършване на престъплението.

Предвид изложеното съдът счита, че наказанието следва да бъде определено при превес на смекчаващите отговорността и вината обстоятелства.

          С оглед на горното съдът приема, че следва по отношение на обвиняемия В. да бъде наложена глоба в минималния размер, предвиден в НК, а именно хиляда лева.

Следва да бъдат отнети в полза на държавата веществените доказателства: 1 бр. рег.табела №***, като след влизане в сила на решението, същите да се предадат на Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен.  

 

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

СЪДИЯ: