Мотиви към решение №136/06.11.2018г., постановено по а.н.д. №339/2018г. по описа на РС - Левски.

 

В РС - Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение В.М.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със завършен трети клас на обучение, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за това че на 04.10.2018г., около 18.50 часа, в гр.Левски, обл.Плевен, по ул.”***”, пред дом №***, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, управлявал МПС – лек автомобил „***”, с рег. №*** без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за това с НП №17-0293-000495/2017г. на началник РУ - Левски, влязло в законна сила на 11.10.2017г. – престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК.

Обвиняемият П. се явява в с.з., признава вината си, дава обяснения.

Представителят на РП – Левски поддържа изцяло предложението на РП – Левски. Счита, че са категорични доказателствата, че обвиняемият е извършил престъплението, по което е изготвено предложението; че няма спор относно обективната и субективната страна на деянието, като въпреки, че е непълнолетен, същият е разбирал свойството и значението на извършеното. Моли съда да признае обвиняемия за виновен, като го освободи от наказателна отговорност и наложи наказание обществено порицание, чрез прочитане по местното радио.

На обвиняемия е назначен служебен защитник адв.В.П., който счита, че деянието е доказано от обективна и субективна страна пледира за налагане на най – лекото наказание, именно обществено порицание.

Обвиняемият П. признава вината си.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          Обвиняемият П. е непълнолетен, не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач.

С наказателно постановление НП №17-0293-000495/26.09.2017г. на началник РУ – Левски, влязло в законна сила на 11.10.2017г. обвиняемият П. бил наказан по административен ред за управление на МПС, като неправоспособен водач.

На 04.10.2018г. обвиняемият П., като непълнолетен и неправоспособен водач, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, управлявал МПС лек автомобил „***, с рег. № ***. Около 18.50 часа в гр.Л., по ул.”***” автомобилът бил забелязан от патрул на РУ – Левски в състав А. К. и П.П. Полицейските служители спрели за проверка водача на автомобила. В хода на проверката е установена самоличността на водача - обвиняемият В.М.П. ***, който е непълнолетен и неправоспособен водач на МПС.

За констатираните нарушения на обвиняемия бил съставен акт за установяване на административно нарушение, с който били иззети като доказателство свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № *** и 2 бр. рег. табели с № ***.

Видно от писмо на МКБППМН за обвиняемия В.М.П. не са разглеждани възпитателни дела от комисията.

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените по бързо производство № ЗМ206/2018г. по описа на РУ - Левски, пр.пр. №917/2018г. по описа на РП - Левски доказателства, приобщени към доказателствения материал по делото: АУАН бл. №0725965, НП №17-0293-000495/26.09.2017г. на началник РУ – Левски, влязло в законна сила на 11.10.2017г., справка за нарушител, писмо от МКБППМН, характеристична справка, показанията на разпитаните в качеството на свидетели полицейските служители А. К. и П. П. и бюлетин за съдимост.

От така установената по несъмнен начин фактическа обстановка и доказателствата по делото се налага изводът, че с деянието обвиняемият П., макар и непълнолетен, но разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Доказано е по несъмнен начин, че обвиняемият е непълнолетен и е неправоспособен водач, както и че е управлявал моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление. Деянието е осъществено в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. По отношение на обвиняемия е издадено наказателно постановление, с което му е наложено административно наказание за това, че управлява моторно превозно средство, без да е правоспособен водач.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, като форма на вина.

Обвиняемият В.М.П. не е осъждан. Към момента на извършване на деянието не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, което се изяснява от приложената справка за съдимост.

За извършеното от обвиняемия П. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

От изложеното съдът приема, че са налице кумулативно  предвидените в разпоредбата на чл. 78а от НК предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия П..

          При определяне размера на наказанието по отношение на обвиняемия В.М.П., съдът взе предвид съдействието, което е оказал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина, младата му възраст, обществената опасност на деянието и дееца, процесуалното му поведение, причините и мотивите за извършване на престъплението.

Предвид изложеното, като съобрази и разпоредбата на чл. 78а от НК, съдът освобождава обвиняемия от наказателна отговорност, като му налага административно наказание.

Съдът счита, че по отношение на обвиняемия П. следва да бъде наложено административно наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане по местното радио, което ще изпълни целите на административното наказание.

          С оглед на горното, съдът освобождава от наказателна отговорност обвиняемия В.М.П. и му налага административно наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане по местното радио.

          Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

СЪДИЯ: