Мотиви към решение  №141 от 13.11.2018г., постановено по а.н.д. №344/2018г. по описа на РС - Левски.

                                                                         

В РС - Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на М.И.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** за това, че на 07.10.2018г., около 16.40 часа, в с.Българене, обл.Плевен, по ул.”***”, управлявал МПС мотопед „***, с рег. № *** и номер на рама ***, без същото да е регистрирано по надлежния ред, посочен в чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Обвиняемият Й. се явява лично в съдебно заседание изразява съжаление за стореното, моли съда да му наложи минимално наказание.

 За РП гр. Левски представител не се явява.

  Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Величко М.И.Й. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 07.10.2018г., около 16.40 часа, в с.Българене, обл.Плевен, по ул.”Христо Ботев”, управлявал МПС мотопед „***”, с рег. № *** и номер на рама ***, без същото да е регистрирано по надлежния ред, посочен в чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Обвиняемият М.Й. е собственик на мотопед ***, с рег. № *** стар образец и № на рама ***. Същият е знаел, че регистрационната табела на мотопеда е стар образец, т.е. не е регистриран по надлежния ред с поставена валидна регистрационна табела. На 07.10.2018г. обвиняемият, който е правоспособен водач на МПС го управлявал в с.Б., обл.П.. Управляваният от обвиняемия мотопед бил забелязан от В. С. и В.Х. – служители на РУ – Левски, които изпълнявали служебните си задължения по предварително утвърден график. По ул.”***” служителите на РУ спрели водача за проверка. В хода на проверката установили самоличността на водача и че управляваният от него мотопед не бил регистриран по надлежния ред, посочен в чл.140, ал.1 от ЗДвП.

След извършена справка в ОДМВР било установено, че мотопед „***”, с рег. №*** и рама №*** е регистриран в сектор ПП при ОД на МВР – Плевен на 26.10.1985г. със собственик М.И.Й.. Посочената табела не отговаря на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, Регламент (ЕО) №2411/98 на Съвета от 3.11.1998г. Регистрацията на МПС с табели неотговарящи на българските стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591, Регламент (ЕО) №2411/98 на Съвета от 3.11.1998г. е служебно прекратена на 01.10.2006г., т.е. обвиняемият на 07.10.2018г. управлявал мотопед „Симсон” без същият да е регистриран по надлежния ред.

За констатираните нарушения св. В. С. съставил на обвиняемия Й. АУАН, бл. №044402, в който били описани извършените нарушения.

Така описаната фактическа обстановка се установява от представените по бързо производство №ЗМ 208/2018 г. по описа на  РУ-Левски, пр.пр.№924/2018 г. по описа на РП - Левски доказателствени средства, приобщени към доказателствения материал по делото – разпити на свидетели, АУАН, протокол за оглед на местопроизшествие, албум, справка за нарушител.

От така установената по несъмнен начин фактическа обстановка и доказателствата по делото, се налага изводът, че с деянието обвиняемият Й. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.

На 07.10.2018г. обвиняемият Й. управлявал МПС –  „***” с регистрационна табела стар образец с № ***, с номер на рама ***, който не е регистриран по надлежния ред.

Разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП предвижда, че по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал.2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

От обективна страна е безспорно установено, че на посочената дата и място обвиняемият е управлявал моторно превозно средство –  „Симсон”, който не е регистриран по надлежния ред, указан в чл. 140 от ЗДвП.

Престъплението по чл. 345, ал.2, вр. ал.1 от НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност и довършеност е необходимо и достатъчно единствено управление на моторно превозно средство което не е регистрирано по надлежния ред, като не е необходимо да са настъпили други общественоопасни последици.  

Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл – деецът е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици. Обвиняемият е съзнавал, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това го управлявал, като е нарушил разпоредбата на чл. 140, ал.1 от ЗДвП.

Обвиняемият М.И.Й. е пълнолетен и към момента на извършване на деянието не е осъждан. За извършеното от Й. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева. Към момента на извършване на деянието Й. не е бил осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, което се изяснява от приложената справка за съдимост. С деянието не са причинени имуществени вреди.

От изложеното съдът приема, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия Й..

          При определяне размера на наказанието по отношение на обвиняемия съдът взе предвид съдействието, което е оказал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина, обществената опасност на деянието и дееца,  причините и мотивите за извършване на престъплението.

Предвид изложеното съдът счита, че наказанието следва да бъде определено при превес на смекчаващите отговорността и вината обстоятелства.

          С оглед на горното съдът приема, че следва по отношение на обвиняемия Й. да бъде наложена глоба в минималния размер, предвиден в НК, а именно хиляда лева.

 

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

СЪДИЯ: