Мотиви към Решение  152 от 27.11.2018г., постановено по АНД №370/2018г. по описа на РС - Левски.

 

В Районен съд – гр. Левски е внесено мотивирано постановление от Районна прокуратура – гр. Левски за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК на В.М.К., за това, че на 20.07.2018г. в с.О., общ.Л. по ул.“***“ на кръстовище с улица „***“, управлявал МПС самоходно шаси *** с номер на рама ***, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и съгласно чл.140, ал.1 от ЗДвП – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В проведеното по делото съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – гр.Левски поддържа изцяло повдигнатото обвинение. Счита, че по делото са събрани категорични и недвусмислени доказателства  относно обективната и субективната страна  на престъплението, като обвиняемият признава вината си и непосредствено пред съда и изразява съжаление за случилото се. Моли същият да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, ориентирано към неговия минимум. Счита, че следва да бъдат взети предвид личността на обвиняемия, оказаното от негова страна съдействие, признаване на фактите, изразеното съжаление, обстоятелството, че е неосъждан.

Обвиняемият в проведеното по делото съдебно заседание дава обяснения, в които признава вината си, че не е регистрирал притежаваната от него земеделска техника. При упражняване на предоставеното му от съда право на последна дума моли да му бъде наложено по-леко наказание, тъй като е пенсионер и няма високи доходи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, както и доводите на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна:

 Обвиняемият В.М.К. е роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, с адрес: с.О., област ., ул.„***” №*, неосъждан, ЕГН:**********.

Преди около 20 години обвиняемият В.М.К. закупил следното МПС, представляващо земеделска техника – шаси ***, червено на цвят. След придобиване на шасито обвиняемият не изпълнил задължението си да го регистрира в съответната Областна дирекция „Земеделие“.

На 20.07.2018г., преди обяд, обвиняемият управлявал самоходното шаси на територията на с.О., общ.Л., област П., поради възникнала необходимост да събере сено. По същото време, свидетелите В. А. и В. С. – служители на РУ МВР – гр.Л., осъществявали контрол по ЗДвП на територията на с.О., по предварително утвърден график. Около 10,25ч. в с.Обнова, на кръстовището на ул.“***“ с ул.“***“, свидетелите А. и .забелязали управляваното от обвиняемия самоходното шаси ***, без поставена регистрационна табела и спрели същото за проверка. След извършена справка с ОДЧ било установено, че обвиняемият К. не притежава СУМПС. За така констатираното нарушение св.С. съставил АУАН сер.№Д0664845/20.07.2018г., като свидетелят П. станал свидетел по акта. Актът бил подписан от обвиняемия без възражения.

          Извършен бил оглед на местопроизшествие и било образувано настоящото досъдебно производство. В хода на същото била изискана справка от Областна дирекция „Земеделие“ относно регистрацията на процесната земеделска техника, от която било установено, че притежаваното от обвиняемия самоходно шаси било регистрирано на 06.08.2018г., с рег.№***.

По доказателствата:

Така описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл.378, ал.2 от НПК гласни доказателствени средства: показанията на свидетелите В. А. П., В. Н. С., обясненията на обвиняемия; писмени доказателства и доказателствени средства: протокол за оглед на местопроизшествие, ведно със фотоалбум към него, АУАН сер.№Д0664845/20.07.2018г., писмо от Областна дирекция „Земеделие“ Плевен, копие от Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, серия №***, справка за нарушител/водач, справка за съдимост.

Събраните по делото гласни и писмени доказателства са еднопосочни и безпротиворечиви по отношение на описаната в мотивираното постановление на РП – Левски и приета за установена от съда фактическа обстановка.

Съдът даде изцяло вяра на депозираните по делото свидетелски показания, като логични и безпротиворечиви – вътрешно и помежду си, от лица, даващи показания за непосредствено възприетото от тях по време на изпълнение на служебните им задължения. От тях се установява по безспорен начин, датата и мястото на осъществяване на деянието, че именно обвиняемият е лицето, управлявало процесното МПС, както и установеното от полицейските служители по време на осъществената проверка.

Кредитирани бяха и дадените от обвиняемия обяснения,  тъй като същите не се опровергават, а се подкрепят от останалия доказателствен материал, предвид на което съдът ги цени като годни гласни доказателствени средства по делото, освен като израз на правото му на защита. Същите са в пълно съответствие с останалите гласни доказателствени средства, обвиняемият признава, че е закупил процесната земеделска техника преди около 20 години, но не я е регистрирал.

В подкрепа на гласните доказателствени средства са и приобщените по делото писмени доказателства и доказателствени средства, които се възприеха изцяло като официални документи, издадени от компетентни длъжностни лица в кръга на техните функции и по предвидения в закона ред. От приложените по делото писмо от Областна дирекция „Земеделие“ Плевен и копие от Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, серия №***, се установява по категоричен начин, че процесната земеделска техника - самоходното шаси ***, подлежи на регистрация по ЗРЗГТ, както и че към датата на осъществяване на деянието, тя не е била регистрирана, а това е било направено в по-късен момент, след проверката на полицейските служители, на 06.08.2018г.

От правна страна:

С оглед установената по делото фактическа обстановка се налага изводът, че обвиняемият В.М.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На 20.07.2018г. в с.О., общ.Л. по ул.“***“ на кръстовище с улица „***“, обвиняемият управлявал МПС самоходно шаси *** с номер на рама ***, без регистрационна табела, което не било регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и съгласно чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗРКЗГТ собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция „Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица.

Безспорно установено от доказателствата по делото е, че към момента, в който обвиняемият е бил установен да я управлява, земеделската техника не е била регистрирана, въпреки че е била закупена преди около 20 години, като регистрацията е била извършена едва след проверката – на 06.08.2018г.

Авторството на деянието е категорично установено от обсъдените по-горе гласни доказателствени средства.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал, че управляваното от него МПС не е било регистрирано по надлежния ред, съзнавал е общественоопасния характер на деянието си и неговите обществено опасни последици, нарушаващи обществените отношения свързани с безопасността на транспорта, но въпреки това е целял престъпния резултат.

По наказанието:

Налице са предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

За престъплението по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода – лишаване от свобода до една година или глоба. Обвиняемият е неосъждан по смисъла на закона – реабилитиран по право за предходно негово осъждане, на основание чл.86, ал.1 от НК. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От процесното престъпление няма съставомерни имуществени вреди.

При определяне размер на административното наказание глоба съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства доброто процесуално поведение на обвиняемия, който дава обяснения, както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното такова, като признава вината си; същият няма други нарушения на Закона за движение по пътищата освен процесно /реабилитиран е за предходно такова, осъществено през 1999г./; възрастта и материалното му положение – същият е пенсионер, обстоятелството, че след установяване на нарушението, К. е регистрирал притежаваната от него земеделска техника.

          Предвид на изложеното, съдът наложи на обвиняемия административно наказание глоба в минималния предвиден в закона размер, а именно – 1000 лева.

 

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: