Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ,   09.11.  2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _девети ноември_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря _Илияна Петрова и в присъствието на прокурора __, като разгледа докладваното от съдия Николаева а.н.д. №_376_ по описа за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         В Районен съд Левски е постъпила преписка по съставен акт за констатиране на дребно хулиганство против Г.Н.С., ЕГН **********,***, за това че на 09.11.2018 г. в гр.Л., обл.П., в двора на СУ „***” в 11:40 часа е нарушил обществения ред, изразяващо се в непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни и физическа саморазправа на публично място пред повече хора в оскърбително отношение и държание към К. В. С. и я е хвърлил на земята, а след това й нанесъл множество удари с ръце по тялото, като с държането си и поведението си е нарушил обществения ред, но поради своята ниска степен на обществена опасност, не представлява престъпление по чл.325 от НК, с което е нарушил чл.1 от УБДХ.

         Нарушителят е доведен в съдебно заседание и изслушан. Изразява становище за неоснователност на посоченото в акта нарушение.

Районна прокуратура гр. Левски – уведомена – не се представлява.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и материалите приложени към преписката, приема за установено следното:

         Нарушителят Г.Н.С. е роден на *** г. в гр.Левски, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, работи, женен, неосъждан, ЕГН **********.   

         Внукът на свидетелката К. В. С. и внукът на нарушителя С. учили в СУ „***” гр.Левски. Между същите имало конфликт. Провокирана от конфликта между децата на 09.11.2018 г. около 11:30 часа свидетелката К. С. отишла в двора на СУ „***” гр.Левски. На входа на двора същата била помолена от свидетеля Л. Т. да напусне двора на училището, но същата не го послушала и влязла. Разбирайки от своя внук, че свидетелката С. е в двора на училището, за да се разправя с внука му, нарушителят Г.С., заедно със съпругата си също отишъл в двора на училището. Около 11:40 часа между свидетелката С. и нарушителя С. възникнал словесен конфликт при който двамата взаимно си разменили обидни реплики. В хода на възникналия конфликт нарушителят Г.Н.С. бутнал свидетелката К.В. С., при което същата паднала на земята. Разменените между тях обидни реплики и викове били чути от свидетеля Л. Б. Т., който отишъл на място и видял свидетелката С. паднала на земята. Помолил двамата да напуснат района на училището и сигнализирал дежурния в РУ на МВР гр.Левски. На място пристигнал свидетелят П. П., който научил за конфликта. Същият установил на място нарушителя и свидетелката С.. Установил възникналия между двамата конфликт по сведения на свидетелите Л. Т. и Т. И. Въз основа на така установеното съставил Акт №3/09.11.2018 г. за констатиране на дребно хулиганство, който бил подписан от Л. Т. и Т. И.. Актът бил връчен лично и подписан от нарушителя С..

         Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на непосредствено разпитаните пред съда свидетели, както и от приложените обяснения по представената преписка.

Показанията на свидетелите Л.Т., Т. И. и П. П. кореспондират с писмените сведения по преписката. Съдът даде вяра на същите, като депозирани от лица незаинтересовани от изхода на делото и даващи показания за непосредствените си възприятия по време на инцидента и непосредствено след него.

Съдът даде вяра и на обясненията на нарушителя в частта и в която същият признава, че действително е бутнал свидетелката С. провокиран от възникналия между тях конфликт, както и, че двамата са си разменили обидни реплики на майчиния си език. В тази им част обясненията на нарушителя се подкрепят от всички доказателства по делото. Съдът кредитира обясненията на нарушителя в частта, в която съобщава за възникналия конфликт между него и свидетелката С. доколкото такива факти се установяват от всички събрани по делото доказателства.

Предвид представените по делото доказателства, съдът приема, че правилно и законосъобразно е съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство по отношение на Г.Н.С..

С оглед на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено, че нарушителят С. ***, с действията си е нарушил обществения ред и спокойствие, като е отправил непристойни изрази спрямо свидетелката С. и афектиран от възникналия между тях конфликт е бутнал същата на земята, с което изразил оскърбително отношение и държане спрямо нея. Деянието е осъществено на публично място в двора на училище. С действията на С. е нарушен обществения ред и е изразено явно неуважение към обществото. Съдът взе предвид обстоятелството, че нарушителят е бил провокиран от възникналия между него и свидетелката С. конфликт, както и от предходната вражда на внуците на двамата. Взе се предвид и обстоятелството, че след намесата на служители в училището, както и на полицейския служител действията са били веднага преустановени, предвид на което деянието е с по-ниска обществена опасност, поради което не представлява нарушение по чл.325 от НК, а нарушение по чл.1 от УБДХ.

         За извършения акт на дребно хулиганство следва С. да бъде наказан по реда на УБДХ.

         Предвид изложеното, съдът счита, че на основание чл.6, ал.1, б.”а” във връзка с чл.1 от УБДХ на Г.Н.С. следва да бъде наложено административно наказание „глоба” в полза на държавата, в минималния, предвиден в указа размер, а именно в размер на 100 лв. При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази процесуалното поведение на нарушителя, както и мотивите за осъществяване на деянието. Съдът съобрази, че действията му са били провокирани от съществуващия конфликт между него и свидетелката С., както и обаждането на внука му, с което същия е съобщил, че е бил заплашен от последната.

         Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.6, ал.1, б.„а” във връзка с чл.1 от УБДХ НАЛАГА административно наказание на Г.Н.С., ЕГН **********,***, ГЛОБА в полза на държавата в размер на СТО ЛЕВА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в срок до 24 часа от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване НАСРОЧВА делото пред Плевенски ОС на 13.11.2018 г. от 14.00 часа, за когато нарушителят е уведомен, ДА СЕ УВЕДОМИ Районна прокуратура гр.Левски.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: