Мотиви към Решение  159 от 11.12.2018г., постановено по АНД №393/2018г. по описа на РС - Левски.

 

В Районен съд – гр. Левски е внесено мотивирано постановление от Районна прокуратура – гр. Левски за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК на Н.И.Н., за това, че на 11.11.2018г., около 14:30 часа в с.К. Б., общ.Л., обл.П., по ул.”***”, управлявал моторно превозно средство – мотопед „***”, без поставена рег.табела, с номер на рама:**** което не е регистрирано по надлежния ред – съгласно чл.140, ал.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата и Наредба №1-45 от 24.03.2000г. за Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях – престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В проведеното по делото съдебно заседание представителят на Районна прокуратура – гр.Левски поддържа изцяло внесеното предложение. Счита, че по делото са събрани категорични доказателства  относно обективната и субективната страна  на престъплението. Безспорно било установено, че на посочената дата обвиняемият е управлявал  МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, въпреки че ясно е осъзнавал това обстоятелство. Моли съда да го признае за виновен и да го освободи от наказателна отговорност с налагане на съответното административно наказание.

Обвиняемият в проведеното по делото съдебно заседание заявява, че е сгрешил, наложило му се е да управлява процесното МПС, тъй като болният му баща бил паднал. При упражняване на предоставеното му от съда право на последна дума казва, че си признава грешката и моли съдa да постанови, каквото прецени.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, както и доводите на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна:

Обвиняемият Н.И.Н. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, неосъждан, работи като тракторист в ****, с ЕГН:**********.

Преди около 6 години обвиняемият закупил мотопед „***”, с номер на рама:***, но не изпълнил задължението си да го регистрира. На 11.11.2018г., около 14,30 часа, същият решил да посети своя баща, който бил болен, като за целта предприел управление на горепосочения мотопед в село К. Б., обл.П., по ул.”***”.

По същото време, свидетелите И. С. П. и В. Н. С. – служители на РУ МВР – гр.Левски, осъществявали контрол по ЗДвП на територията на с.К. Б., по предварително утвърден график. Движейки се по ул.”***” в селото, свидетелите П. и С. забелязали управлявания от обвиняемия мотопед „***”, без поставена регистрационна табела, и спрели същия за проверка. От обвиняемия били поискани документите му за правоуправление на МПС, както и тези на превозното средство, при което се установило, че Н.И.Н. не носи такива. След извършена справка с ОДЧ била установена самоличността на водача – обвиняемият Н.И.Н., а след проверка в системата АИС-КАТ по зададен номер на рамата на мотопеда, било установено, че същият не е регистриран.

За така констатираното нарушение св.Станев съставил АУАН сер.АА№190873/11.11.2018г., а И.С. П. го подписал, като свидетел. Актът бил подписан от обвиняемия без възражения.

          Извършен бил оглед на местопроизшествие и било образувано настоящото досъдебно производство.

По доказателствата:

Така описаната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство и ценени на основание чл.378, ал.2 от НПК гласни и писмени доказателствени средства: гласни доказателствени средства -  показанията на свидетелите И. С. П. и В. Н. С., обясненията на обвиняемия; писмени доказателства и доказателствени средства - протокол за оглед на местопроизшествие, ведно със фотоалбум към него, АУАН сер.АА№190873/11.11.2018г., протокол за извършена проверка в ИИС - „КАТ” МВР, справка в централна база КАТ по номер на рама *** справка за нарушител/водач, характеристична справка, справка за съдимост.

Събраните по делото доказателства са еднопосочни и безпротиворечиви по отношение на описаната в мотивираното постановление на РП – Левски и приета за установена от съда фактическа обстановка.

Съдът даде изцяло вяра на депозираните по делото свидетелски показания, като логични и безпротиворечиви – вътрешно и помежду си, от лица, даващи показания за непосредствено възприетото от тях по време на изпълнение на служебните им задължения. От тях се установява по безспорен начин, датата и мястото на осъществяване на деянието, че именно обвиняемият е лицето, управлявало процесния мотопед, както и установеното от полицейските служители по време на осъществената проверка.

Кредитирани бяха изцяло и дадените от обвиняемия обяснения,  тъй като по делото не са налице доказателства, които да ги опровергават. Напротив, същите се подкрепят от останалия доказателствен материал, предвид на което съдът ги цени като годни гласни доказателствени средства по делото, освен като израз на правото му на защита. В обясненията си обвиняемият признава, че е закупил мотопеда преди около 6 години, че не го е регистрирал, както и че на инкриминираната дата го управлявал на територията на с.К.Б. Изяснява и мотивите за извършване на деянието – необходимостта бързо да посети болния си баща.

В подкрепа на гласните доказателствени средства са и приобщените по делото писмени доказателства и доказателствени средства, които се възприеха изцяло като официални документи, издадени от компетентни длъжностни лица в кръга на техните функции и по предвидения в закона ред. От приложената по делото справка в централна база КАТ по номер на рама на процесното МПС -***, се установява по категоричен начин, че същото не е регистрирано.

От правна страна:

С оглед установената по делото фактическа обстановка се налага изводът, че обвиняемият Н.И.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На 11.11.2018г., около 14:30 часа в с.К. Б., общ.Л., обл.П., по ул.”***”, обвиняемият управлявал моторно превозно средство – мотопед „***”, без поставена рег.табела, с номер на рама:***, което не било регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.140, ал.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата и Наредба №1-45 от 24.03.2000г. за Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях.

Безспорно е по делото обстоятелството, че управляваният от обвиняемия мотопед представлява моторно превозно средство по смисъла на §6, т.11 от Допълнителните разпоредби на ЗДвП, тъй като е снабден с двигател.

Съгласно чл.140, ал.1, изр.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

В чл.3, ал.1 от Наредба №1-45 от 24.03.2000г. е предвидено, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността.

Безспорно установено от доказателствата по делото е, че процесният мотопед не е бил регистриран и към момента на проверката същият е бил без поставена регистрационна табела.

Авторството на деянието е категорично установено от обсъдените по-горе гласни доказателствени средства.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал, че управляваното от него МПС не е било регистрирано по надлежния ред, съзнавал е общественоопасния характер на деянието си и неговите обществено опасни последици, нарушаващи обществените отношения свързани с безопасността на транспорта, но въпреки това е целял престъпния резултат.

По наказанието:

Налице са предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание глоба.

За престъплението по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода – лишаване от свобода до една година или глоба. Обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. От процесното престъпление няма съставомерни имуществени вреди.

При определяне размера на административното наказание глоба съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства доброто процесуално поведение на обвиняемия, който дава обяснения, както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното такова, като признава вината си; същият няма други актуални нарушения на Закона за движение по пътищата освен процесното; Н. е с добри характеристични данни, видно от приложената характеристична справка, от която се установява липсата на нарушения на обществения ред. Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете и  мотивите за извършване на деянието. По делото не бяха установени отегчаващи отговорността обстоятелства.

          Предвид на изложеното, съдът наложи на обвиняемия административно наказание глоба в минималния предвиден в закона размер, а именно – 1000 лева, като намери, че в конкретния случай същото е от естество да постигне целите на наказанието.

Водим от горните мотиви съдът постанови решението си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: