-

1.04.2020. 30.06.2020.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1 No 784/2017 /; ; ...,
...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
20.12.2018.

:
20.5.2019
195/2019
242/20.12.2018., ..784/2017. - .. 1- .
12.6.2020.
2 No 31/2018 , ... :
.
3.5.2018.

:
555/2018
, , .
24.6.2020.
3 No 220/2019 ...,
...,
...
:
.
20.3.2020.
4.6.2020.
4 No 326/2019 ... - :
. -
10.10.2019.

:
26.6.2020
1128/2019
197 10.10.2019 . - , ..326/2019 . . .
26.6.2020.
5 No 329/2019 ... - :
.
19.12.2019.

:
26.5.2020
269/2020
267 19. 12. 2019 . . . 329/ 2019 . - . . 273 . . 78, . 3 - ... ********** 300 . . . 280, .3, . 3 .
26.5.2020.
6 No 400/2019 ... - :
. -
10.10.2019.

:
8.4.2020
1113/2019
201 10.10.2019 . , .. 400/2019 ., . .
8.4.2020.
7 No 401/2019 ... - :
. -
10.10.2019.

:
9.4.2020
1114/2019
202/10.10.2019 . .. 401/2019 . , - , ., . 171, ... ***, :**********, .179, .1, . .178, .1, .3 , 1484,01 . , 224,51 05.06.2016 . - 31.03.2019 ., 1,143, , , - 05.06.2019 . ; , .78, .1 , , ., ..., :**********, 293,41., , ; , .78, .6 , , ., ., 59,36 ., , 221,60. . .280, .3, .1 .
9.4.2020.
8 No 438/2019 . ... :
.
28.2.2020.
4.6.2020.
9 No 465/2019 ... :
.
17.3.2020.
5.6.2020.
10 No 501/2019 ; , , . . ...   :
. -
30.12.2019.

:
5.6.2020
225/2020
, .271,.1 282 , 3012.2019. .. 501/2019. . , .78, .3 . 273 , ... ***, ********** ..., ********** 350. - . .
5.6.2020.
11 No 663/2019 - , ; . ... ... :
. -
26.2.2020.
27.5.2020.
12 No 691/2019 .-.... .-.. :
. -
26.2.2020.
26.5.2020.
13 No 700/2019 ... ... :
. -
10.3.2020.
3.6.2020.
14 No 722/2019 " " ... :
.
17.3.2020.
5.6.2020.
15 No 805/2019 ... - :
.
17.3.2020.
4.6.2020.
16 No 832/2019 ... :
. -
25.3.2020.
15.6.2020.
17 No 873/2019 . ... :
.
14.5.2020.
30.6.2020.
18 No 891/2019 ... :
. -
10.3.2020.
4.6.2020.
19 No 913/2019 ... ... :
.
9.4.2020.
4.6.2020.
20 No 6/2020 - , ; . ... ... :
. -
26.5.2020.
9.6.2020.
21 No 55/2020 ... - :
. -
2.6.2020.
16.6.2020.
22 No 93/2020 - , ... ...,
" " .
:
.
4.6.2020.
18.6.2020.
23 No 96/2020 ... .. :
. -
12.6.2020.
22.6.2020.
24 No 115/2020 - , ... ...,
" " .
:
. -
9.6.2020.
23.6.2020.
25 No 118/2020 - , ... ... :
.
21.5.2020.
21.5.2020.
26 No 178/2020 ; , , . . " " .   :
.
14.5.2020.
21.5.2020.
27 No 187/2020 - ...,
...
  :
.
29.5.2020.
29.5.2020.
28 No 192/2020 ; , , . . " " .   :
.
21.5.2020.
28.5.2020.
29 No 193/2020 ; , , . . " " .   :
.
21.5.2020.
28.5.2020.
30 No 194/2020 ; , , . . " " .   :
.
21.5.2020.
28.5.2020.
31 No 199/2020 - ...,
...
  :
.
8.6.2020.
8.6.2020.
32 No 201/2020 ; , , . . " " .   :
.
28.5.2020.
4.6.2020.
33 No 228/2020 - ...,
...
  :
.
25.6.2020.
25.6.2020.
34 No 239/2020 ; , , . . " " .   :
.
11.6.2020.
18.6.2020.
35 No 240/2020 ; , , . . " " .   :
.
11.6.2020.
18.6.2020.