Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

първото тримесечие на 2008 г.

 

Определение по ч.н.д. № 1/2008 год.

Определение по н.д.о.х. № 2/2008 год.

Определение по н.д.о.х. № 819/2007 год.

Определение по ч.н.д. № 13/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 729/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 598/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 578/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 635/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 709/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 728/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 38/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 326/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 40/2008 год.
Определение по ч.н.д. 733/2007 год.
Определение по ч.н.д. 755/2007 год.
Определение по ч.н.д. 786/2007 год.
Определение по ч.н.д. 48/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 765/2007 год.
Определение по а.н.д. 305/2007 год.
Определение по н.д.ч.х. № 803/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 813/2007 год.
Решение по а.н.д. 736/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 25/2008 год.
Определение по ч.н.д. 810/2007 год.
Определение по ч.н.д. 18/2008 год.
Определение по а.н.д. 71/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 59/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 813/2007 год.
Определение по ч.н.д. 66/2008 год.
Определение по ч.н.д. 14/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 88/2008 год.
Решение по а.н.д. 103/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 560/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 144/2007 год.
Определение по ч.н.д. 105/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 3/2008 год.
Определение по ч.н.д. 106/2008 год.
Определение по ч.н.д. 107/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 530/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 109/2008 год.
Определение по ч.н.д. 111/2008 год.
Решение по а.н.д. 118/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 84/2008 год.
Определение по ч.н.д. 101/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 110/2008 год.
Решение по а.н.д. 20/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 4/2008 год.
Решение по а.н.д. 121/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 565/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 560/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 547/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 27/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 610/2007 год.
Разпореждане по н.д.о.х. № 136/2008 год.
Определение по ч.н.д. 51/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 809/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 61/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 11/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 574/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 23/2008 год.
Решение по а.н.д. 167/2008 год.
Решение по а.н.д. 166/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 553/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 64/2008 год.
Определение по а.н.д. 166/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 589/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 551/2007 год.
Решение по а.н.д. № 493/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 663/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 558/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 26/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 101/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.6550/05.12.07 г.
Решение по а.н.д. № 676/2007 год.
Решение по а.н.д. № 718/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 612/2007 год.