Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

Обявени конкурси

Резултати от трети етап на конкурса за длъжността "призовкар"

Резултати от трети етап на конкурса за длъжността "съдебен деловодител"

Списъци с резултати от втори етап и допуснати до участие в трети етап кандидати в конкурса за длъжността "призовкар"

Списъци с резултати от втори етап и допуснати до участие в трети етап кандидати в конкурса за длъжността "съдебен деловодител"

Списък на допуснатите до участие във втори етап кандидати в конкурса за длъжността "съдебен деловодител"

Списък на допуснатите до участие във втори етап кандидати в конкурса за длъжността "призовкар"

Методика за оценяване на кандидатите в конкурса за длъжността "съдебен деловодител"

Методика за оценяване на кандидатите в конкурса за длъжността "призовкар"

12-януари-2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд Левски ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „съдебен деловодител“.

Кратко описание на длъжността: Образува в дела разпределените входящи документи и придвижва делата, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, прави справки по делата.

Минимален размер на основната заплата – 606 лв.

Минимални изисквания за заемане на длъжността “съдебен деловодител”: 

1.                 Степен на завършено образование – средно.

2.                 Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС): да са български граждани, да са навършили пълнолетие, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

3.                 Кандидатите да отговарят на условията на чл.137 от ПАС, във връзка с чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.

Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен деловодител“:

1.                 Отлична компютърна грамотност, машинописни умения и умения за работа с офис-техника.

2.                 Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

3.                 Отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel.

4.                 Отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и друга служебна кореспонденция.

5.                 Лични качества – експедитивност, организираност, комуникативност, умения за работа в екип, организационни умения и инициативност.

6.                 Отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, ПАС) и на процесуалните закони (Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс), в частта, свързана с обработката и движението на делата.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.                 Писмено заявление (свободен текст).

2.                 Автобиография.

3.                 Декларация от кандидата по чл.141 ал.2 т.1 от ПАС (по образец).

4.                 Декларация от кандидата по чл.137 от ПАС, във връзка с чл.107а ал.1 от КТ (по образец).

5.                 Копие от документ за завършено образование.

6.                 Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – в оригинал.

7.                 Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (или декларация за липсата на такъв).

8.                 Копие от документи, удостоверяващи придобити квалификации, специализации и др. (по преценка и желание на кандидата).

9.                 Пълномощно за подаване на документите (когато не се подават лично от кандидата).

Всички копия на документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата.

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Етап 1:  Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

Етап 2: Практически изпит (тест).

Етап 3: Събеседване.

Оценяването на кандидатите ще се извърши по методика, одобрена от административния ръководител, която ще бъде обявена чрез публикуване на интернет-страницата на съда в срока за подаване на документите.

Всички съобщения във връзка с конкурса, както и длъжностната характеристика за длъжността „съдебен деловодител“, ще се обявяват на интернет-страницата на РС Левски www.rslevski.com, раздел „Обявления, конкурси и др.“, и на информационното табло в сградата на РС Левски.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в регистратурата на Районен съд Левски, срещу входящ номер.

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата във вестник „Посоки“.

Обявата е публикувана във в-к „Посоки“ на 12.01.2018 г.
 
Приложения:
 
ЗАПОВЕД № РД-03-6/11.01.2018 год. ОТНОСНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕКЛАРАЦИИ

12-януари-2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Районен съд Левски ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността „призовкар“.

Кратко описание на длъжността: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си със съдебните деловодители, съдебните секретари и секретаря в съдебно-изпълнителна служба; отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавното връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки и др. книжа.

Минимален размер на основната заплата – 498 лв.

Минимални изисквания за заемане на длъжността “призовкар”: 

1.                 Степен на завършено образование – средно.

2.                 Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата: да са български граждани, да са навършили пълнолетие, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

3.                 Кандидатите да отговарят на условията на чл.137 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.

Специфични изисквания за заемане на длъжността „призовкар“:

1.                 Добра компютърна грамотност;

2.                  Отлични умения за изразяване на информация (писмено и устно), за намиране на разрешение на нестандартни проблеми и ситуации.

3.                 Познания по общи деловодни техники, съвременни офис-процедури, работа със стандартно офис-оборудване;

4.                 Лични качества – дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, умения за работа с граждани и в екип, самодисциплина и отговорност.

5.                 Познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата) и на процесуалните закони (Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс), в частта, свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа.

Необходими документи за участие в конкурса:

1.                 Писмено заявление (свободен текст).

2.                 Автобиография.

3.                 Декларация от кандидата по чл.141 ал.2 т.1 от ПАС (по образец).

4.                 Декларация от кандидата по чл.137 от ПАС, във връзка с чл.107а ал.1 от КТ (по образец).

5.                 Копие от документ за завършено образование.

6.                 Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – в оригинал.

7.                 Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (или декларация за липсата на такъв).

8.                 Копие от документи, удостоверяващи придобити квалификации, специализации и др. (по преценка и желание на кандидата).

9.                 Пълномощно за подаване на документите (когато не се подават лично от кандидата).

Всички копия на документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата.

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Етап 1:  Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

Етап 2: Практически изпит (тест).

Етап 3: Събеседване.

Оценяването на кандидатите ще се извърши по методика, одобрена от административния ръководител, която ще бъде обявена чрез публикуване на интернет-страницата на съда в срока за подаване на документите.

Всички съобщения във връзка с конкурса, както и длъжностната характеристика за длъжността „призовкар“, ще се обявяват на интернет-страницата на РС Левски www.rslevski.com, раздел „Обявления, конкурси и др.“, и на информационното табло в сградата на РС Левски.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в регистратурата на Районен съд Левски, срещу входящ номер.

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата във вестник „Посоки“.

 Обявата е публикувана във в-к „Посоки“ на 12.01.2018 г.

 
Приложения:
 
ЗАПОВЕД № РД-03-7/11.01.2018 год. ОТНОСНО РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДЕКЛАРАЦИИ

 

 


  © 2008 Районен съд - Левски