Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

първо тримесечие на 2010 г.

 

Определение по н.д.ч.х. № 299/2009 год.
Решение по а.н.д. № 230/2009 год.
Решение по а.н.д. № 253/2009 год.
Решение по а.н.д. № 194/2009 год.
Решение по а.н.д. № 250/2009 год.
Решение по а.н.д. № 417/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 610/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 66/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 618/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 618/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 684/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 704/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 12/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 27/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 28/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 41/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 42/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 56/2010 год.
Определение по а.н.д. № 1/2010 год.
Определение по а.н.д. № 64/2010 год.
Определение по н.д.ч.х. № 409/2009 год.
Определение по н.д.ч.х. № 680/2009 год.
Определение по н.д.ч.х. № 16/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 420/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 33/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 277/2008 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 482/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 266/2005 год.
Присъда по н.д.о.х. № 501/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 42/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 222/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 565/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 566/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 607/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 638/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 646/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 657/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 667/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 668/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 672/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. №673/ 2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 687/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 690/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 692/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 699/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 710/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 9/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 17/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 24/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 53/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 54/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 78/2010 год.
Разпореждане по a.н.д. № 708/2009 год.
Решение по а.н.д. № 423/2009 год.
Решение по а.н.д. № 531/2009 год.
Решение по а.н.д. № 422/2009 год.
Решение по а.н.д. № 442/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 543/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 13/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 22/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 37/2010 год.
Решение по а.н.д. № 449/2009 год.
Решение по а.н.д. № 497/2009 год.
Решение по а.н.д. № 498/2009 год.
Решение по а.н.д. № 509/2009 год.
Решение по а.н.д. № 542/2009 год.
Решение по а.н.д. № 581/2009 год.
Решение по а.н.д. № 591/2009 год.
Решение по а.н.д. № 629/2009 год.
Решение по а.н.д. № 643/2009 год.
Решение по а.н.д. № 654/2009 год.
Решение по а.н.д. № 700/2009 год.
Решение по а.н.д. № 3/2010 год.
Решение по а.н.д. № 18/2010 год.
Решение по а.н.д. № 39/2010 год.
Решение по а.н.д. № 59/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 4/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 49/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 65/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 75/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 83/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 87/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 90/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 101/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 114/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 115/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 149/2010 год.