Районен съд - Левски
Справка за влезлите в законна сила граждански дела
за периода от 1.01.2019г. до 31.03.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 242/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТ Й.Н.- П.П.С..М.

Д.Х.Б.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 7.2.2019г.
В законна сила на 28.2.2019г.

2

Гражданско дело No 706/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТАП ТРЕЙД ЕООД

ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-ПС-Б ЕАД

Докладчик:
НАТАША Г. ПАНЧЕВА

Решение от 21.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2019
Гражданско дело № 396/2018
ПОТВЪРЖДАВА на осн.чл.271 ал.1 ГПК решението на Левченски Районен съд №37 от 21.03.2018г.,постановено по гр.д.№706/2017г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА на осн.чл.78 ал.3 ГПК „***”ЕАД гр.Белене ,ЕИК 824129303,със седалище и адрес на управление гр. Белене 5930 i.e.125,Индустриален квартал ,представлявано от управителя Ангел Денков Ангелов ДА ЗАПЛАТИ на „***”ЕООД гр.Враца,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.”*** ”№3, представлявано от управителя Татяна Илиева Пелова деловодни разноски за въззивната инстанция в размер на 650лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване , съгласно чл.280 ал.3,т.1 ГПК.
В законна сила на 11.2.2019г.

3

Гражданско дело No 776/2017

Делба

Т.Д.Т.

В.Т.Е.,
П.Д.Т.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.

4

Гражданско дело No 779/2017

Делба

М.П.Х.

Ю.Я.Х.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.

5

Гражданско дело No 839/2017

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

Е.Н.Б.,
Р.Н.Д.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Гражданско дело № 564/2018
ПОТВЪРЖДАВА обжалваното решение № 95/03.05.2018 г. ,постановено по гр.д.№ 839/ 2017 г. на Районен съд-Левски. ОСЪЖДА ***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя Татяна Любомирова Николова ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.Б. ЕГН**********, с адрес: *** и на Р.Н.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, направените от тях деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 280, ал.3, т. 1 от ГПК .
В законна сила на 14.1.2019г.

6

Гражданско дело No 9/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

Ц.А.К.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2019
Гражданско дело № 559/2018
ПОТВЪРЖДАВА, на осн.чл.271 ал.1 от ГПК решение № 84 на Районен съд-Левски, постановено на 03.05.2018година по гр.дело № 9/2018 година по описа на съда. ОСЪЖДА „ЕНТЕК” ООД, ЕИК 104541506, със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя Георги Николаев Николов да заплати на Ц.А.К., с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 15.1.2019г.

7

Гражданско дело No 48/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

А.Г.Б.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2019
Гражданско дело № 548/2018
ПОТВЪРЖДАВА, на осн.чл.271 ал.1 от ГПК решение № 85 на Районен съд-Левски, постановено на 03.05.2018година по гр.дело № 48/2018 година по описа на съда. ОСЪЖДА „ЕНТЕК” ООД, ЕИК 104541506, със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя Георги Николаев Николов да заплати на А.Г.Б., с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.

8

Гражданско дело No 62/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

С.И.Ш.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2019
Гражданско дело № 561/2018
ПОТВЪРЖДАВА, на осн.чл.271 ал.1 от ГПК решение № 89 на Районен съд-Левски, постановено на 03.05.2018година по гр.дело № 62/2018 година по описа на съда. ОСЪЖДА ***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя *** да заплати на С.И.Ш., с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

В законна сила на 15.1.2019г.

9

Гражданско дело No 65/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

М.Й.М.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2019
Гражданско дело № 560/2018
ПОТВЪРЖДАВА, на осн.чл.271 ал.1 от ГПК решение № 84 на Районен съд-Левски, постановено на 03.05.2018година по гр.дело № 9/2018 година по описа на съда. ОСЪЖДА ***ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя *** да заплати на ЦВЕТАНА АНТОНОВА КИНЧЕВА, с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 20.2.2019г.

10

Гражданско дело No 74/2018

Искове, основани на неоснователно обогатяване

ЕНТЕК ООД

Е.М.М.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 3.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2019
Гражданско дело № 563/2018
ПОТВЪРЖДАВА, на осн.чл.271 ал.1 от ГПК решение № 84 на Районен съд-Левски, постановено на 03.05.2018година по гр.дело № 9/2018 година по описа на съда. ОСЪЖДА ***ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Свищов, ул. „Никола Петков” № 18-20, представлявано от управителя *** да заплати на Е.М.М., с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски за въззивното производство в размер на 360 лв. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 15.1.2019г.

11

Гражданско дело No 105/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СД "МИСТРАЛ - ТСС - СТОЯНОВА,СТОЯНОВ" ГР.КОЗЛОДУЙ

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ХРАМ "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ГР.БЕЛЕНЕ

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 15.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2019
Гражданско дело № 800/2018
ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.272 от ГПК като ПРАВИЛНО решение №117 от 15.06.2018 г. по гр.д. №105/2018 г. по описа на Левченски Районен съд.
В законна сила на 26.2.2019г.

12

Гражданско дело No 128/2018

Искове за имуществена отговорност на работника/служителя

ИВИ-ТРАНС БУРГАС ЕООД

М.В.П.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 15.6.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2018
Гражданско дело № 669/2018
ПОТВЪРЖДАВА решение № 118 от 15.06.2018 г. на Районен съд – Левски, постановено по гр.д. № 128/2018 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК М.В.П.,***, с ЕГН **********, да заплати в полза на „ИВИ – ТРАНС БУРГАС“ ЕООД, със седалище гр. Бургас, ЕИК ***, сумата от 750 лв., представляваща направените от дружеството разноски по делото за въззивната инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.1.2019г.

13

Гражданско дело No 138/2018

Искове за развод и недействителност на брака

С.М.Й.

И.П.Й.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 30.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.

14

Гражданско дело No 167/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ЕТ Д.П.Г..Б.,
ЕНТЕК ООД

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 9.8.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Определение от 10.1.2019
Гражданско дело № 864/2018
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като НЕОСНОВАТЕЛНА частната жалба на подадена на 31.08.2018 г. като въззивна жалба от ***“ АД, гр. София чрез пълномощника му адвокат Ренета Даньовска против решение № 167/09.08.2018 г. по гр.д. № 167/2018 г. на Левчанският районен съд, с характер на определение, с което съдът е прекратил производството по делото поради недопустимост на предявения иск с правно основание чл. 422 ал.1 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК. ОТМЕНЯ определение № 1071/08.10.2018 г. по гр.д. № 167/2018 г. на Левчанският районен съд, в частта, в която съдът е оставил без уважение молбата по реда на чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта относно разноските за разликата над 360 лв. до 504 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ на основание чл. 248 от ГПК решение № 167/09.08.2018 г. по гр.д. № 167/2018 г. на Левчанският районен съд, в частта относно разноските, както следва: На основание чл. 78 ал. 5 от ГПК ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователно искането на „***“ ООД, гр. Свищов, ЕИК 104541506 за присъждане на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК на разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 360 лв. до 504 лв. поради прекомерност на претендираните разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като НЕОСНОВАТЕЛНА частната жалба на подадена на 29.10.2018 г. от ***“ АД, гр. София чрез пълномощника му адвокат Ренета Даньовска против определение № 1071/08.10.2018 г. по гр.д. № 167/2018 г. на Левчанският районен съд в останалата му част, в която съдът е оставил без уважение молбата по реда на чл. 248 от ГПК за изменение на решението в частта относно разноските, които *** АД, гр. София, ЕИК 175133827 е осъден да заплати на „***“ ООД, гр. Свищов, ЕИК 104541506 в размер на сумата от 360 лв. за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 10.1.2019г.

15

Гражданско дело No 186/2018

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

А.М.Ч.

МБАЛ - ЛЕВСКИ ЕООД

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 12.10.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2019
Гражданско дело № 842/2018
ПОТВЪРЖДАВА обжалваното решение № 191 /12.10.2018г. , постановено по гр.д.№ 186/2018г. Районен съд Левски. ОСЪЖДА А.М.Ч. ***, ЕГН ********** ***, с ЕИК 000410031, с адрес: гр. Левски обл. Плевен, ул. „Никола Вапцаров” № 5, представлявано от Евгения Петрова И. – управител, деловодни разноски ,които на осн. чл. 78, ал. 5 от ГПК редуцира до размер на 300 лв. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 15.1.2019г.

16

Гражданско дело No 205/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА - СОФИЯ" АД

М.Р.Л.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 21.1.2019г.

17

Гражданско дело No 256/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

И.М.А.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 14.1.2019г.

18

Гражданско дело No 270/2018

Искове за недействителност на правни сделки

В.И.Д.

А.И.Д.,
З.Я.Д.,
Г.П.Р.,
Л.А.Р.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 13.3.2019г.
В законна сила на 27.3.2019г.

19

Гражданско дело No 279/2018

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

М.Ц.Г.

ЗАТВОРА - БЕЛЕНЕ

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 9.11.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2019
Гражданско дело № 59/2019
ПОТВЪРЖДАВА на осн. чл.272 от ГПК Решение № 205/09.11.2018г., постановено по гр. дело № 279/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Левски, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване на основание чл.280 ал.3 т.3 от ГПК.
В законна сила на 14.3.2019г.

20

Гражданско дело No 292/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Д.М.И.

МБАЛ - ЛЕВСКИ ЕООД

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 21.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.

21

Гражданско дело No 303/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

СИС КРЕДИТ АД

Н.И.С.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Определение от 11.12.2018г.
В законна сила на 10.1.2019г.

22

Гражданско дело No 305/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

К.Е.С.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 14.1.2019г.

23

Гражданско дело No 310/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

А.И.Д.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 19.12.2018г.
В законна сила на 18.1.2019г.

24

Гражданско дело No 336/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

П.Ц.Г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛЕВСКИ

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 11.1.2019г.

25

Гражданско дело No 344/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.М.П.

М.Н.В.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Определение от 12.3.2019г.
В законна сила на 21.3.2019г.

26

Гражданско дело No 413/2018

Делба

Л.А.Т.

С.С.П.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 26.2.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.

27

Гражданско дело No 434/2018

Искове за трудово възнаграждение

В.Д.Н.

МБАЛ - ЛЕВСКИ ЕООД

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 12.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.

28

Гражданско дело No 473/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

С.И.Т.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 14.2.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.

29

Гражданско дело No 488/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

С.А.С.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 15.2.2019г.
В законна сила на 15.3.2019г.

30

Гражданско дело No 517/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

МОБИЛТЕЛ ЕАД

П.Ц.В.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.
В законна сила на 13.2.2019г.

31

Гражданско дело No 530/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Л.И.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 13.12.2018г.
В законна сила на 4.1.2019г.

32

Гражданско дело No 565/2018

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Р.Б.Р.,
Д.И.Р.

К.Д.Д.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.

33

Гражданско дело No 581/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ю.И.Ю.

С.С.Б.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ЛЕВСКИ

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 15.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

34

Гражданско дело No 605/2018

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

С.Р.С.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 14.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.

35

Гражданско дело No 614/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Е.З.Г.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 20.12.2018г.
В законна сила на 21.1.2019г.

36

Гражданско дело No 615/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ

А.Е.А.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.

37

Гражданско дело No 616/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ЛЕВСКИ

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 21.12.2018г.
В законна сила на 3.1.2019г.

38

Гражданско дело No 650/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.Н.Ч.

В.Р.С.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 18.2.2019г.
В законна сила на 19.3.2019г.

39

Гражданско дело No 656/2018

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

А.П.Б.

М.П.Д.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 17.12.2018г.
В законна сила на 17.1.2019г.

40

Гражданско дело No 658/2018

Искове по ЗЗДискр.

Б.Н.С.

ЗАТВОРА - БЕЛЕНЕ

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Определение от 18.2.2019г.
В законна сила на 27.2.2019г.

41

Гражданско дело No 674/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

М.А.С.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.

42

Гражданско дело No 681/2018

Искове по ЗУЕС

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Г.Г.П.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 8.2.2019г.

43

Гражданско дело No 694/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Е.П.Т.,
Б.Д.Н.

 

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 8.2.2019г.

44

Гражданско дело No 695/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Г.Г.Ф.

 

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 5.2.2019г
.

45

Гражданско дело No 704/2018

Искове за развод и недействителност на брака

П.П.А.

Е.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ЛЕВСКИ

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 1.2.2019г.

46

Гражданско дело No 707/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

М.П.К.

 

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 4.2.2019г.
В законна сила на 20.2.2019г.

47

Гражданско дело No 766/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

А.К.Х.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 5.3.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

48

Гражданско дело No 774/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ОБЩИНА СВИЩОВ

М.И.Т.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 11.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

49

Гражданско дело No 793/2018

Искове за развод и недействителност на брака

М.А.В.

П.И.В.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 8.2.2019г.
В законна сила на 28.2.2019г.

50

Гражданско дело No 799/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

М.Г.И.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 15.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

51

Гражданско дело No 800/2018

Искове по СК - издръжка, изменение

М.М.А.,
А.С.А.

М.А.А.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Определение от 30.1.2019г.
В законна сила на 11.2.2019г.

52

Гражданско дело No 828/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.В.В.

П.Н.Н.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Определение от 9.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.

53

Гражданско дело No 830/2018

Делба

Г.И.Л.,
Д.М.Л.

И.И.К.,
Н.И.К.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 18.2.2019г.
В законна сила на 1.3.2019г.

54

Гражданско дело No 8/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.Е.Н.,
Л.К.Н.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 18.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.

55

Гражданско дело No 25/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Л.Л.Г.,
К.З.Г.

 

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 31.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.

56

Гражданско дело No 47/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.А.Р.,
Е.А.Р.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 29.3.2019г.
В законна сила на 29.3.2019г.

57

Гражданско дело No 56/2019

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.А.Б.

Н.Г.Б.

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Определение от 14.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

58

Гражданско дело No 61/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Х.М.С.,
Х.Б.С.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 26.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

59

Гражданско дело No 87/2019

Искове по СК - издръжка, изменение

Й.Ж.Г.,
Ж.Й.Г.

М.А.Б.

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Определение от 12.3.2019г.
В законна сила на 19.3.2019г.

60

Гражданско дело No 92/2019

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

А.К.М.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 25.2.2019г.
В законна сила на 7.3.2019г.

61

Гражданско дело No 93/2019

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ

Г.З.М.

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Определение от 12.2.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

62

Гражданско дело No 100/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Г.Б.,
Н.А.Б.

 

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 12.3.2019г.
В законна сила на 12.3.2019г.

63

Гражданско дело No 105/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ю.Н.П.,
П.А.П.

 

Докладчик:
ДЕСИСЛАВА К. НИКОЛАЕВА-ГЕОРГИЕВА

Решение от 5.3.2019г.
В законна сила на 5.3.2019г.

64

Гражданско дело No 145/2019

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Н.Т.Г.,
И.Д.Г.

 

Докладчик:
СТОЙКА Г. МАНОЛОВА

Решение от 20.3.2019г.
В законна сила на 20.3.2019г.

65

Гражданско дело No 168/2019

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.ЛЕВСКИ

 

Докладчик:
ПАЛМИРА Д. АТАНАСОВА

Решение от 21.3.2019г.
В законна сила на 28.3.2019г.