Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

второто тримесечие на 2008 г.

 

Определение по ч.н.д № 658/2007 год.

Определение по н.д.о.х. № 451/2007 год.

Присъда по н.д.о.х. № 731/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 235/2007 год.
Определение по н.д.ч.х. № 789/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.№656/05.02.08 г.
Решение по а.н.д. № 49/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 24/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.№1466/12.03.08 г.
Решение по а.н.д. № 77/2008 год.
Решение по а.н.д. № 12/2008 год.
Решение по а.н.д. № 22/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 94/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 130/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 693/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 66/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.№1660/24.03.08 г.
Определение по н.д.о.х. № 772/2006 год.
Определение по н.д.о.х. № 814/2006 год.
Определение по а.н.д. № 6/2008 год.
Решение по а.н.д. № 115/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 177/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 178/2008 год.
Решение по а.н.д. № 821/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 134/2008 год.
Решение по а.н.д. № 201/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 173/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 29/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 185/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 571/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 571/2007 год.
Определение по а.н.д. № 763/2007 год.
Решение по а.н.д. № 81/2008 год.
Решение по а.н.д. № 5/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 66/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 212/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 218/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 180/2008 год.
Решение по а.н.д. № 50/2008 год.
Решение по а.н.д. № 54/2008 год.
Решение по а.н.д. № 139/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 213/2008 год.
Решение по а.н.д. № 234/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 228/2008 год.
Решение по а.н.д. № 203/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 15/2008 год.
Определение по а.н.д. № 239/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 708/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 60/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 181/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 30/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 184/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 76/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 732/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 93/2008 год.
Решение по а.н.д. № 242/2008 год.
Решение по а.н.д. № 243/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 92/2007 год.
Решение по а.н.д. № 251/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 162/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 163/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 149/2008 год.
Решение по ч.н.д. № 200/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 207/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 812/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 63/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 264/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 223/2008 год.
Решение по а.н.д. № 210/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 37/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 235/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 769/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 159/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 557/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 86/2001 год.
Присъда по н.д.о.х. № 24/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 705/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 587/2006 год.
Определение по ч.н.д. № 119/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 92/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 661/2007 год.
Решение по а.н.д. № 58/2008 год.
Решение по а.н.д. № 196/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 270/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 164/2008 год.
Решение по а.н.д. № 46/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 282/2008 год.
Решение по а.н.д. № 585/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 165/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 281/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 487/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 788/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 244/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 85/2008 год.
Решение по а.н.д. № 45/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 802/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 758/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 775/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 61/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 173/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 176/2008 год.
Решение по а.н.д. № 221/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 732/2006 год.
Определение по ч.н.д. № 171/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 67/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 28/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 254/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 56/2008 год.
Решение по а.н.д. № 97/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 219/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 127/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 265/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 280/2008 год.
Решение по а.н.д. № 237/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 13/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 630/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 72/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 225/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 710/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 137/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 740/2006 год.
Решение по а.н.д. № 82/2007 год.
Решение по а.н.д. № 516/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 222/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 295/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 294/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 131/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 278/2008 год.