Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

трето тримесечие на 2008 г.

 

Присъда по н.д.ч.х. № 544/2007 год.

Решение по а.н.д. № 583/2007 год.

Решение по а.н.д. № 57/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 113/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.2818/02.06.08 г.
Решение по а.н.д. № 52/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 107/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 220/2007 год.
Определение по а.н.д. № 794/2006 год.
Определение по н.д.о.х. № 273/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 236/2007 год.
Разпореждане по а.н.преписка вх.№2993/11.06.08 г.
Определение по а.н.д. № 208/2008 год.
Решение по а.н.д. № 279/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 128/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 740/2006 год.
Определение по а.н.д. № 346/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 402/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 224/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 545/2007 год.
Решение по а.н.д. № 305/2008 год.
Решение по а.н.д. № 39/2008 год.
Решение по ч.н.д. № 356/2008 год.
Решение по а.н.д. № 250/2008 год.
Решение по а.н.д. № 328/2008 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 402/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 261/2008 год.
Определение по а.н.д. № 353/2008 год.
Решение по а.н.д. № 249/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 391/2006 год.
Решение по а.н.д. № 236/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 294/2008 год.
Решение по а.н.д. № 301/2008 год.
Решение по а.н.д. № 785/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 761/2007 год.
Определение по а.н.д. № 333/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 217/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 665/2007 год.
Определение по н.д.ч.х. № 552/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 137/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 172/2008 год.
Определение по а.н.д. № 367/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 545/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 269/2008 год.
Решение по а.н.д. № 17/2008 год.
Решение по а.н.д. № 248/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 372/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 229/2008 год.
Решение по а.н.д. № 367/2007 год.
Решение по а.н.д. № 114/2008 год.
Решение по а.н.д. № 435/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 327/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 365/2008 год.
Решение по а.н.д. № 655/2007 год.
Определение по а.н.д. № 381/2008 год.
Решение по а.н.д. № 484/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 329/2008 год.
Решение по ч.н.д. № 358/2008 год.
Решение по а.н.д. № 426/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 255/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 403/2008 год.
Решение по а.н.д. № 435/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 342/2008 год.
Определение по а.н.д. № 438/2008 год.
Решение по а.н.д. № 436/2008 год.
Решение по а.н.д. № 439/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 396/2008 год.
Определение по а.н.д. № 421/2008 год.
Решение по ч.н.д. № 407/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 397/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 343/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 378/2008год.
Определение по ч.н.д. № 334/2008 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 176/2006 год.
Решение по а.н.д. № 422/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 313/2008 год.
Решение по а.н.д. № 274/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 304/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 330/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 98/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 296/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 315/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 231/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 375/2008 год.
Решение по а.н.д. № 817/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 297/2008 год.
Решение по а.н.д. № 87/2008 год.
Решение по а.н.д. № 594/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 290/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 688/2007 год.
Решение по а.н.д. № 439/2007 год.
Решение по а.н.д. № 245/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 122/2007 год.
Решение по а.н.д. № 47/2008 год.
Решение по а.н.д. № 161/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 341/2008 год.
Решение по а.н.д. № 102/2008 год.
Решение по а.н.д. № 70/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 324/2008 год..
Решение по а.н.д. № 65/2008 год.
Решение по а.н.д. № 69/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 352/2008год.
Решение по а.н.д. № 89/2008 год.
Решение по а.н.д. № 627/2007 год.
Решение по а.н.д. № 138/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 340/2008 год.
Решение по а.н.д. № 637/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 74/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 380/2008 год.
Решение по а.н.д. № 475/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 90/2007 год.
Решение по ч.н.д. № 306/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 354/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 350/2008год.