Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

първо тримесечие на 2009 г.

 

Решение по а.н.д. № 573/2008 год.
Решение по а.н.д. № 585/2008 год.
Решение по а.н.д. № 515/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 662/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 612/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 494/2008 год.
Определение по а.н.д. № 16/2009 год.
Решение по а.н.д. № 335/2008 год.
Решение по а.н.д. № 355/2008 год.
Решение по а.н.д. № 364/2008 год.
Решение по а.н.д. № 370/2008 год.
Решение по а.н.д. № 402/2008 год.
Решение по а.н.д. № 618/2008 год.
Решение по а.н.д. № 466/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 286/2008 год.
Решение по а.н.д. № 287/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 617/2008 год.
Определение по н.д.ч.х. № 653/2008 год.
Определение по а.н.д. № 40/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 588/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 652/2008 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 289/2008 год.
Решение по а.н.д. № 525/2008 год.
Решение по а.н.д. № 526/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 625/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 659/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 661/2008 год.
Решение по а.н.д. № 664/2008 год.
Определение по а.н.д. № 47/2009 год.
Определение по а.н.д. № 52/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 63/2009 год.
Решение по а.н.д. № 663/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 24/2009 год.
Определение по а.н.д. № 21/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 816/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 72/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 660/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 437/2008 год.
Решение по а.н.д. № 557/2008 год.
Решение по а.н.д. № 82/2009 год.
Решение по а.н.д. № 85/2009 год.
Решение по а.н.д. № 560/2008 год.
Решение по а.н.д. № 621/2008 год.
Решение по а.н.д. № 2/2009 год.
Решение по а.н.д. № 5/2008 год.
Решение по а.н.д. № 6/2008 год.
Решение по а.н.д. № 15/2008 год.
Определение по а.н.д. № 78/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 28/2009 год.
Присъда по н.о.х.д. № 185/2002 год.
Определение по н.д.о.х. № 81/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 84/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 298/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 68/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 626/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 636/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 651/2008 год.
Решение по а.н.д. № 457/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 95/2009 год.
Решение по а.н.д. № 455/2008 год.
Решение по а.н.д. № 552/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 43/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 658/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 139/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 586/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 298/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 587/2008 год.
Определение по н.о.х.д. № 149/2002 год.
Определение по а.н.д. № 76/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 161/2009 год.
Решение по а.н.д. № 454/2008 год.
Определение по н.о.х.д. № 130/2003 год.
Определение по н.о.х.д. № 185/2002 год.
Присъда по н.д.о.х. № 271/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 121/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 9/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 223/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 613/2007 год.
Определение по а.н.д. № 77/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 214/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 432/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 208/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 67/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 413/2006 год.
Определение по н.д.о.х. № 689/2006 год.
Определение по н.д.о.х. № 156/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 14/2009 год.
Решение по а.н.д. № 521/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 602/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 164/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 353/2006 год.
Решение по ч.н.д. № 66/2009 год.
Определение по н.д.ч.х. № 332/2006 год.
Решение по а.н.д. № 410/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 62/2009 год.
Решение по а.н.д. № 1/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 112/2009 год.
Решение по а.н.д. № 26/2009 год.
Решение по а.н.д. № 382/2008 год.
Решение по а.н.д. № 390/2008 год.
Решение по ч.н.д. № 50/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 100/2009 год.
Решение по а.н.д. № 589/2008 год.
Решение по а.н.д. № 542/2008 год.
Решение по а.н.д. № 319/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 745/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 355/2007 год.
Решение по а.н.д. № 360/2008 год.
Решение по а.н.д. № 391/2008 год.
Решение по а.н.д. № 78/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 57/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 120/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 647/2008 год.
Решение по а.н.д. № 563/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 458/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 627/2008 год.
Решение по а.н.д. № 262/2008 год.
Решение по а.н.д. № 246/2008 год.
Решение по а.н.д. № 795/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 528/2008 год.
Решение по а.н.д. № 415/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 631/2008 год.
Решение по а.н.д. № 284/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 657/2008 год.
Решение по а.н.д. № 479/2008 год.
Решение по а.н.д. № 431/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 611/2008 год.
Решение по а.н.д. № 293/2008 год.
Решение по а.н.д. № 299/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 572/2008 год.
Решение по а.н.д. № 266/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 20/2009 год.
Решение по а.н.д. № 420/2008 год.
Определение по ч.н.д. № 141/2009 год.
Решение по а.н.д. № 369/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 68/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 124/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 230/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 53/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 423/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 293/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 393/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 522/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 7/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 155/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 17/2009 год.
Разпореждане по н.д.о.х. № 167/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 143/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 30/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 623/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 478/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 343/2006 год.
Присъда по н.д.о.х. № 49/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 514/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 260/2008 год.
Определение по н.д.о.х. № 568/2007 год.